Загальна інформація

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Українське рецензоване друковане наукове періодичне видання. 
Збірник статей

ISSN 2664-1909 (print)

Key-title (portal ISSN 2664-1909) : Naukovij časopis Nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì M.P. Dragomanova. Serìâ 14. Teorìâ ì metodika mistecʹkoï osvìti

Назва ISSN / ISO 9: Naukovij časopis Nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì M.P.Dragomanova. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Serìâ 14, Teorìâ ì metodika mistecʹkoï osvìti. Серія 14, Теорія і методика мистецької освіти.

Паралельна міжнародна назва (in English) ISSN : Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 14. Theory and Methodology of Arts Education

Other variant title ISSN : Naukovij časopis NPU ìmenì M.P. Dragomanova. Serìâ 14. Teorìâ ì metodika mistecʹkoï osvìti

Abbreviated key-title ISSN / ISO 9: Nauk. čas. Nac. pedagogìčnogo unìv. ìm. M.P. Dragomanova, Ser. 14, Teor. metod. mistec. osv.

Видавець: Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова / Міністерство освіти і науки України)

Офіс редколегії: кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського) НПУ ім.М.П.Драгоманова. 

Web-сторінка засновника і видавця: Наукові збірники (npu.edu.ua) 

Тематика: мистецька освіта; педагогіка мистецтва
Науково-дослідна спеціалізація: навчання школярів мистецтву; освіта вчителів мистецьких дисциплін
Проблематика: концептуальні питання порівняльно-педагогічних аспектів мистецької освіти (історія, сучасність, теорія та методологія); новтні освітні арт-методики та технології навчання; мистецькі дисципліни у школі; педагогічна майстерність вчителів мистецьких дисциплін; естетичне виховання та художня компетенція учнівської молоді.

 УДК: 37.01:7(06)

Мова видання: українська
Інші мови:
англійська, російська (анотації та література)

Дата заснування: 2004
Статус: продовжується 
Періодичність: 2 на рік (червень, грудень)
Порядок оприлюднення: схвалюється рішенням Вченої ради УДУ імені Михайла Драгоманова (НПУ імені М.П.Драгоманова) на основі рецензій незалежних експертних оцінок профільних фахівців. 
Цільове призначення: збірник науковий 
Тип: друковане видання
Місце видання: Київ, Україна 

Розповсюдження: загальнодержавне 
Реєстраційні документи в Україні: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – Серія КВ8820 від 01.06.2004 (Державний комітет телебачення та радіомовлення України). Засновник: НПУ імені М.П.Драгоманова


Фаховий статус підтверджено:
видання включено у Перелік наукових фахових видань України Категорія "Б", Педагогічні науки, Спеціальність 014. На підставі рішення вищої Атестаційної колегії МОН цей збірник рекомендовано для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Додаток 2 до наказу МОН України 10.10.2022 № 894. 

Примітка: попередні включення в Перелік наукової фахової періодики України – наказ МОН від 15.01.2018 №32, наказ МОН від 16.05.2016 №515 (Додаток 12). 

Часопис підтримує політику відкритого доступу. Розповсюджується безоплатно.