Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Рукопис представляє собою оригінальну авторську роботу. Автор публікації повністю розуміє та підтримує ПОЛІТИКУ ВИДАННЯ (активне посилання на окрему сторінку цього сайту). Дослідження відповідає тематиці видання "Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти", враховано тенденції сучасної науки, окреслено перспективи розвитку, є узагальнення та висновки. Текст стилістично опрацьований і літературно відредагований. Рукопис не публікувався раніше, на розгляд в інші видання не надсилався (інакше – потрібно пояснити Головному редактору причину такого переподання).
 • ПАМ'ЯТКА АВТОРУ, надрукована в останньому номері збірника ""Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти"" і розміщена на цьому сайті, зрозуміла і всі вимоги виконано щодо оформлення електронного тексту.
 • Редакція рекомендує автору звернутися безпосередньо в Секретаріат для підтвердження подання. Голова Редколегії – д.п.н., проф. Ольга Пилипівна Щолокова. Тел.: +38 044 4862050 кафедра фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва (факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського) УДУ імені Михайла Драгоманова – аудиторія 3-11). E-mail: shcholokova.o@gmail.com моб. 066-290-71-70.
 • У статті чітко формулюється Актуальність і Мета, а також завдання. Основний виклад – за стандартними вимогами МОН України до наукових публікацій (Бюлетень ВАК 2003 №1). Мова публікації – українська.

  Файл подання є електронним документом у форматі редактора Microsoft Word версії 2003-2007, з розширенням "doc", або "rtf". УВАГА! файли з розширенням "docx" (Word 2007 і пізніше) не приймаються.

  Обсяг – від 0,5 до 1,0 друк. арк. (від 20 тис. до 40 тис. друкованих символів), що приблизно складає 10-20 сторінок стандартного набору основного тексту.

  Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1.5; поля – 2 см по периметру. Кількість символів у рядку – до 65 знаків. Без нумерації сторінок. Формат аркуша – А4. Стильова розмітка не застосовується. Без переносів. Виноски не використовуються. Абзац автоматичний – 1,25 см (відступи форматуються тільки автоматичними засобами, а не проміжками). Авторські акценти виділені курсивом, або розрядкою, а не підкресленням (крім адрес URL); ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо за змістом (не в кінці). Загальна кількість ілюстрованого матеріалу та таблиць – до 4 шт.

  УВАГА! Слід уникати надлишкових міжсимвольних проміжків, прихованих допоміжних символів (знаків) комп'ютерного набору.

  Посилання в тексті на бібліографічні джерела (з блоку Література) подаються у квадратних дужках. Наприклад, [10, с. 100] – конкретна сторінка; [1], [13] – це кілька джерел без зазначення сторінки.

  СТРУКТУРА СТАТТІ
  · 1-й абзац (вирівнювання ЛІВОРУЧ), автор проставляє шифр УДК за міжнародним тематичним класифікатором (необхідно взяти у бібліографа-фахівця).
  · 2-й абзац (вирівнювання ЛІВОРУЧ), Прізвище та два ініціали автора, далі одним рядочком ORCID iD, через кому назва закладу або установи – де працює автор за основним місцем роботи, місто.
  · 3-й абзац – Назва статті (вирівнювання ЦЕНТРАЛЬНЕ). Виділяти ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ назву НЕ ТРЕБА, стандартний шрифт.
  · 4-й абзац – українська анотація.
  · центральний структурний блок – текст статті.
  · структурний блок – Література – з нового рядочка, вирівнювання ЛІВОРУЧ.
  · структурний блок англійською мовою – Прізвище та ім'я автора. Назва статті.
  · структурний блок англійською мовою – розгорнута англійська анотація (Abstract / Summary).
  · структурний блок англійською мовою – REFERENCES.
  · структурний блок – Про автора – українською та англійською мовами, контактні дані для Редколегії.

  До основного тексту додаються дві анотації – українською та англійською мовами – з ключовими словами. Розташовується УКРАЇНСЬКА – на початку статті. АНГЛІЙСЬКА – наприкінці.

  УКРАЇНСЬКА АНОТАЦІЯ – перед основним блоком – це стислий переказ головних позицій, мовою публікації (українською), обсягом бл. 800 знаків (150-300 слів), в один абзац. Форматування як в основному викладі: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5.

  · Ключові слова – до 8 головних словосполучень, не повинні дублювати слова назви публікації; через крапку з комою; прізвища та власні назви окремо в називному відмінку не ставляться.

  АНГЛІЙСЬКА АНОТАЦІЯ – Summary/Abstract – це розширений автореферат, який включає виклад основних позицій, обсягом від 1300 до 2500 символів, відтворюється так, щоб не виникало потреби звертатися до основного викладу. Слід уникати ознак авторецензії. Забороняється застосовувати автоматичні англомовні перекладачі типу Google-translate. Рекомендується подавати англійську анотацію тільки після перевірки лінгвістом-філологом.

  · Keywords: (ключові слова – до 8 словосполучень) – як в українській анотації. Важливо спиратися на коректну англомовну термінологію. Розділяються крапкою з комою.

  Розташування – після Літератури, але перед References.

  ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ формується з джерел та літератури. Це блоки ЛІТЕРАТУРА та REFERENCES. Бібліографічні описи вказуються тільки згадувані у вашій статті. Рекомендована кількість – 5-7; для оглядових статей – максимум 20. Бажано зазначати ідентифікатор статті DOI (якщо є).

  ЛІТЕРАТУРА – розташовується після основного тексту; сортування абеткове; список нумерований; мовою оригіналу, відповідно до українських стандартів оформлення бібліографії в наукових текстах ДСТУ 8302:2015 (у тому числі зі спрощеннями відносно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

  REFERENCES – цей блок бібліографічних джерел розташовується після англійської анотації (тобто, наприкінці статті), він ніби повторює ЛІТЕРАТУРУ, але описи формуються за міжнародними стандартами: кирилиця НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, і кожна літера замінюється символом латиниці (транслітерація здійснюється відповідно до мови джерела), крім того всі ці неангломовні джерела подаються також паралельно з англійським перекладом у квадратних дужках, і вказується мова оригіналу – наприклад, джерело украънською – [in Ukrainian]. Рекомендуємо в оформленні бібліографічних описів застосовувати стиль "Harvard Style" (назва статті в прямих лапках ""), або бібліографічний стиль "APA" ("" – лапки не викорситовуються у назві статті, але тоді все ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ). Транслітерація кирилічних назв допускається за так званою системою "BSI", BGN / PCGN 1965, LC.

  DOI статей і книг необхідно перевірити автоматизованим ресурсом, наприклад,
  Link References: https://search.crossref.org/references
  Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  Про автора – на останній сторінці – цей інформаційний блок подається наприкінці статті: дані вказуються без скорочень, в один абзац; український текст дублюється англійською мовою; зазначається постійний цифровий ідентифікатор науковця ORCID iD, а також актуальний E-mail автора статті (для оперативного вирішення редакційних питань). ПІБ латиницею – стандартно (як зазвичай науковець реєструється в міжнародних профілях), або за правилами паспортної транслітерації країни автора статті (тобто – як у закордонному паспорті).

Керівництво для авторів

Для подання рукопису необхідно звернутися в Секретаріат редакційного офісу цього видання: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського УДУ імені Михайла Драгоманова: кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (ауд.3-11). 

 • Голова Редколегії: ЩОЛОКОВА Ольга Пилипівна, професор, доктор педагогічних наук
 • Відповідальний секретар: Забара Максим Володимирович, доцент, кандидат мистецтвознавства 

Положення про конфіденційність

Інформація, вказана користувачами при реєстрації, необхідна для внутрішніх технічних завдань програмного забезпечення цього сайту, і не передається стороннім особам.  Дані, призначені для ідентифікації автора, є публічними згідно міжнародних наукових стандартів, і публікуються відкрито.