Політика видання

Галузь, проблематика, призначення цього академічного видання 

Збірник наукових праць "Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти" – українське друковане періодичне видання, що публікує рецензовані оригінальні статті, авторські дослідження, результати дисертаційних досліджень. 

Тематика: мистецька освіта; педагогіка мистецтва. 
Науково-дослідна спеціалізація: навчання школярів мистецтву; освіта викладачів мистецьких дисциплін.
Цільове фахове призначення: рекомендовано для опублікування результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії.
Основні принципи
: Збірник присвячений актуальним проблемам професійної підготовки вчителів. Висвітлюються сучасні підходи до формування педагогічної майстерності та розвитку творчих якостей студентів, надаються методичні рекомендації в галузі музичного виконавства та естетичного виховання молоді. 
Цільова аудиторія: Для студентів педагогічних навчальних закладів, науковців і практичних працівників галузі мистецької освіти. 
Формат: друковане медіа.
Тип: збірник науковий.
Періодичність: двічі на рік, із наскрізною послідовною нумерацією випусків.

Менеджмент видання: Редакційна рада наукового часопису; • Редакційна колегія серії; • консультативна група вчених включає фахівців з мистецької освіти та педагогіки; • менеджери документообігу; • технічні редактори видавничого процесу, копірайтери, веб-редактори, інші працівники онлайн служб.

Тематичні рубрики в збірнику

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти 
Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін
Розділ 3. Формування художньої компетенції учнівської молоді
Розділ 4. Історичні, порівняльно-педагогічні аспекти професійно-художньої освіти

Етика вченого, політика академічної доброчесністі

Редакційна колегія цього Часопису приймає на розгляд наукові статті, які представляють собою оригінальні авторські матеріали та не є копіями вже опублікованих статей. Рукопис, поданий у цей збірник на розгляд Редколегії, не може одночасно подаватися на розгляд в інші наукові видання.

Наше видання прагне підтримувати високі стандарти наукової компетентності через дотримання принципів академічної доброчесності. Редакція прагне запобігти будь-якій недобросовісній практиці (наприклад, плагіату чи хибного представлення інформації, шахрайському використанню даних). Кожен з учасників редакційно-видавничого процесу (редактори, видавці, автори, рецензенти тощо) зобов'язується дотримуватися високих етичних норм, інституціоналізованих досвідом міжнародної академічної спільноти, відповідно до Кодексу поведінки вченого (Code of Conduct), виконувати принципові рекомендації, що декларовано Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE).

Усі члени редакційно-видавничого процесу покладаються у своїй діяльності на стандарти, упроваджені "ELSEVIER publishing ethics resource kit" (Набор видавничих ресурсів ELSEVIER), і рекомендовані міжнародним видавництвом Elsevier Publishing House, URL: http://www.elsevier.com/editors/perk


Процес експертного огляду

Подані рукописи мають відповідати вимогам щодо оформлення наукових статей у цьому Часописі. Редколегія залишає за собою право відхилити подані матеріали на етапі попереднього внутрішнього огляду з наступних причин:
  1) стаття не має наукової цінності,
  2) матеріали несумісні з тематикою досліджень цього часопису та його академічною спеціалізацією,
  3) автор не дотримався принципів етики наукових публікацій.

Поданням рукопису до Редколегії автор погоджується, що його стаття перевірятиметься на оригінальність, вона має пройти процес експертної оцінки та редакційно-видавничу процедуру.

Редакція забезпечує безкоштовно процес експертного огляду рукописів. Головний редактор або член Редколегії призначає кожній статті незалежного зовнішнього рецензента (фахівця в галузі мистецької освіти / педагогіки) для отримання експертного висновку шляхом подвійного сліпого експертного оцінювання. Ми прагнемо завершити процедуру розгляду статті протягом семи тижнів з дати подання рукопису й до моменту прийняття рішення щодо можливості публікації у черговому випуску збірника. На основі експертних відгуків і коментарів рецензентів Головний редактор виносить рішення щодо взяття статті в редакційну роботу. У випадку, якщо автору пропонується внести правки, для цього надається два тижні. Остаточне рішення щодо формування майбутнього випуску Часопису приймає Головний редактор на основі експертних висновків та рекомендацій членів редколегії. 

Редакція залишає за собою право на літературні та стилістичні виправлення тексту відповідно до високих міжнародних стандартів академічної якості. Автор статті несе відповідальність за достовірність інформації, точність цитат, імен, прізвищ.

Зауважимо, що у випадках плагіату автори несуть відповідальність за надані матеріали.


Політика архівування 
Повнотекстові БД часопису передаються в національні архівні установи. Web-адреси зовнішних цифрових платформ наукової періодики:


Політика відкритого доступу 

Відкритий доступ до публікацій цього видання гарантовано. Вміст цього академічного збірника є вільним для використання – з метою глобального обміну знаннями. Це означає, що користувачам і пов’язаним з ними установам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, друкувати, шукати, розповсюджувати інформацію, однак слід вказувати джерело. Будь-які стягнення при цьому відсутні. Отримувати згоду авторів чи Видавця не потрібно.

Повідомлення про авторські права 
Авторські права на опубліковані статті зберігаються за авторами, при цьому права на перше видання надаються цьому друкованому науковому виданню. Автори мають право повторно використовувати, перевидавати, архівувати та розповсюджувати власні статті після публікації. 

Цифрові копії випусків публікуються на основі ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial no Derivatives cc by-nc-nd http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/, що дозволяє іншим особам користуватися науковою роботою із зазначенням авторства та вихідних даних щодо первинної публікації статті у цьому збірнику.