Герменевтична методика ціннісного розуміння творів нової академічної музики (друга половина XX – початок XXI століть)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.01

Ключові слова:

вища мистецька освіта, герменевтичний підхід, елективний навчальний курс, композиційні техніки, студенти мистецьких спеціальностей

Анотація

Актуалізовано герменевтичний підхід у змісті вищої мистецької освіти, обґрунтована теоретико-методологічна методика ціннісного розуміння творів нової академічної музики другої половини XX – початку ХХІ століть. Важливою компонентою пропонованої комплексної методики є елективний навчальний курс «Герменевтичний аналіз творів нової академічної музики другої половини XX – початку ХХІ століть» для магістрантів спеціальності 025 «Музичне мистецтво», укладений згідно вимог кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. Студенти знайомляться з найкращими музичними зразками зарубіжного та українського авангарду, опановують нові стилі та композиційні техніки сучасного музичного мистецтва. Поряд із традиційними методами активно застосовується комплекс евристично-пошукових методів педагогічної герменевтики мистецтва (метод герменевтичного аналізу, метод герменевтичного діалогу / полілогу, емпатійні методи). Особливого значення набуває музично-герменевтична компетентність студентів.

Посилання

Антонова М. (2022), Бесіда з минулого життя : Володимир Рунчак. Kuiv daily. 12 травня 2022. URL: https://kyivdaily.com.ua/volodymyr-runchak/ (дата звернення 10.04. 2023).

Бондаренко А. (2022), Валентин Сильвестров : Українською думки забарвлюються. Український інтерес. 30.09.2022. URL: https://uain.press/blogs/valentin-silvestrov-ukrayinskoyu-dumki-zabarvlyuyutsya-466981 (дата звернення 09.04. 2023).

Ґадамер Г.-Ґ. (2000), Істина і метод. Основи філософської герменевтики / перекл. з нім. О. Мокровольського. Т.1. Київ : Юніверс. 457 с.

Дільтей В. (1996), Виникнення герменевтики. Сучасна зарубіжна філософія : Течії і напрямки : хрестом. Київ. С. 33 – 60.

Герасимова- Персидская Н.А. (2012), Музыка. Время. Пространство / Ред. И. Тукова. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА. 408 с.

Годіна І. В. (2022), Семантика та образна сфера сонорного інтонування у творчості В. Рунчака (на прикладі сюїти № 2 «Українська» для баяна, «1+16 …» для скрипки та струнних, «Дуелі» для ансамблю дерев’яних духових інструментів). Музичне мистецтво і культура. Вип. 34 книга 1. С. 102 – 112. http://doi.org//10.31723/2524-0447-2022-34-1-8 (дата звернення 10.04.2023).

Грідяєва Т. О. (2021), Акціонізм : мистецтво дії та способи його втілення (досвід українських митців) : автореф. дис. … канд. мистец.: 17.00.05. Львів. 19 с.

Грузін І. О. (2019), До питання інтерпретації саксофонних творів В. Рунчака (виконавський аспект). Музикознавча думка Дніпропетровщини : збірник наук. статей. Дніпро. Вип. 16. С. 30 – 41.

Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-42265 (дата звернення 07.04.2023).

Квіт С. (2006), Герменевтика: напрями досліджень. Слово і час. № 4. С. 10 – 18. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38579/02-Kvit.pdf?sequence=1 (дата звернення 07.04. 2023).

Козаренко О. (2000), Феномен національної музичної мови / відп. ред. І. Пясковський, О. Купчинський. Львів. 284 с. (Українознавча бібліотека НТШ. Число15).

Мерхель А. (2015), Акціонізм та його різновиди в контексті української музичної культури на межі XX – XXI століть. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. Вип. 4 / Ред. кол. М.А. Моісєєва (відп. ред.), С.В. Олійник, О.В. Плотницька. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. С. 54 – 63.

Мимрик Р. М. (2014), Особливості формування темброво-виражальних можливостей саксофона (на прикладі камерно-інструментальної творчості Ю. Гомельської та В. Рунчака). Мистецтвознавчі записки. Вип. 25. С. 99 –106.

Мимрик М. Р. (2022), Герменевтика музичних творів у контексті інтерпретаційної діяльності викладача мистецьких дисциплін : акмеологічний вимір. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Т. 28. С. 37 – 44.

Олексюк О. М., Ткач М. М., Лісун Д. В. (2013), Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колект. монограф. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 150 с.

Приходько А. В. (2013), Інструментальний театр у соціокультурному просторі XX – XXI століть. Музичне мистецтво. Вип.13. С. 94 – 102.

Словник української мови. Сучасне мистецтво. URL: https://suspilne.media/128370-akcionizm-nft-media-art-termini-zi-svitu-sucasnogo-mistectva/ (дата звернення 10.04.2023).

Сташевський А. (2004), Володимир Рунчак – «Музика про життя…». Аналітичне есе баянної творчості. Монографічне дослідження. Луцьк: Волинська обласна друкарня. 199 с.

Ткач М. М., Хижко О. В. (2015), Мистецтво музичного авангарду у змісті вищої мистецької освіти. Духовність особистості в системі мистецької освіти : зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О. М. Олексюк. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. С. 112 – 123.

Шип С. В. (2014), Герменевтика произведений искусства и актуальные задачи украинской художественной педагогики. Професійна мистецька освіт і художня культура : виклики XXI століття : матер. Міжн.наук.-практ. конф., 16- 17 жовт., 2014. Київ: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. С. 87 – 95.

Шлейермахер Ф. (2004), Герменевтика / пер. с немец. А. Л. Вольского. СПб.: «Европейский Дом». 242 с.

Чепелєва Н. В. (2003), Розуміння та інтерпретація особистісного досвіду в контексті психологічної герменевтики. Актуальні проблеми сучасної української психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. Київ: Нора-Друк. Вип. 23. С. 15 – 24.

Українська музична енциклопедія. Т. 4. (2016), Київ: ІМФЕ. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Skrypnyk_Hanna/Ukrainska_muzychna_entsyklopediia_Tom_4.pdf?PHPSESSID=gliber3b9g94n1ipot7fc7ptr4 (дата звернення 08.04. 2023).

Юркевич О. М. (2002), Освіта та культура розуміння. Науковий вісник. Серія «Філософія». Харків: «ОВС». Вип. 12. С. 68 – 72.

Boulez , P. (1957), Aléa. La Nouvelle Revue Française. № 59.

Dahlhous, C. (1978), Die Idee der absoluten Musik. Kassel; Basel.

Du Noyer, Paul (ed.) (2003), «Contemporary» in the Illustrated Encyclopedia of Music. Flame Tree. p. 272.

Grondin, Jean. (1994), Introduction to Philosophical Hermeneutics. Yale University press.

Lobanova, M. (2002). György Ligeti. Style. Ideas. Poetics. Berlin: Verlag Ernst Kuhn.

Stockhausen, K. (1989), Towards a Cosmic Music. Shaftesbury. P. 10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22