Розвиток музикальності школярів на заняттях з хореографії

Автор(и)

  • Онофрійчук Людмила Миколаївна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8408-080X
  • Пахольчак Євгенія Сергіівна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-5068-0065
  • Онофрійчук Світлана Олександрівна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-2179-7605

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.21

Ключові слова:

школярі, музикальність, музичні здібності, хореографія, прийоми і методи

Анотація

Стаття розкриває особливості розвитку музикальності школярів у процесі хореографічної підготовки. Обґрунтовано важливість і необхідність музичного виховання і розвитку школярів різних вікових категорій. Підкреслено, що такий підхід є головною умовою для естетичного виховання особистості, її духовного задоволення і ціннісного ставлення до дійсності. Показано структуру музикальності в ракурсі досліджень видатних педагогів і митців. Проаналізовано різноманітні форми організації хореографічної діяльності, прийоми і методи, які необхідно використовувати сучасному фахівцю для діагностування і розвитку музичних здібностей  школярів. Показана їх роль у розвитку емоційної чутливості, образності музичного сприймання й оригінальності музичного мислення в танцювальному мистецтві. Висвітлений процес розвитку музикальності школярів на різних етапах роботи (початковому, поглибленому, творчому).  Визначено педагогічно-творчій потенціал хореографії, її розвивальні і виховні можливості та особистісно-орієнтований підхід до школярів.

Посилання

Василевська-Скупа Л.П., Швець І.Б., Остапчук Л.О. (2022), Шляхи формування національної самосвідомості підростаючого покоління засобами українського музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педаоічні науки. Кропівницький: РВВ ЦДПУ ім.. Вінниченка, Вип.204. С.99-104.

Волчукова В.М., Бугаєць Н.А., Ліманська О.В., Тіщенко О.М. (2013), Методика роботи з хореографічним колективом: Основи курсу /Навчально-методичний посібник. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 326 с.

Голдрич О.С. (2006), Методика викладання хореографії: Навчальний посібник. Львів: «Сполом». 84 с.

Клименко В. В. (1997), Психологические тесты таланта. Харьков : Фолио. 414 с.

Колногузенко Б. (2012), Методика роботи з дитячим хореографічним колективом. Ч. І : Хореографічна робота з дітьми : навчальний посібник. Харків : ХДАК, 2012.

Лобова О. (2017), Педагогічні основи музично-хореографічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8 (72).

Мартиненко О. (2014), Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 “Хореографія”. Бердянськ : БДПУ. 301 с.

Мозгальова Н.Г. (2015), Музичні здібності, їх сутність і розвиток в процесі інструментально-виконавської підготовки вчителів музики// Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий ріг, Вип.41. С.45–51.

Музична педагогіка: Навчальний посібник (2006), К.: КНУКіМ, 188 с.

Науменко С. І.. (2015), Особливості діагностики музичних здібностей дошкільників // Освіта та розвиток обдарованої особистості. № 1.

Онофрійчук Л.М. (2015), Розвиток естетичної культури школярів у процесі позакласної музичної діяльності Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми//Зб. наук. праць – випуск 41 /Редкол. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». С. 115-120.

Ростовський О.Я. (2011), Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод, посіб. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 640 с.

Соляр Л.В. (2021), Методичні аспекти розвитку музичних здібностей молодших школярів у процесі вивчення хореографії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 79, том 2. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.

Сухомлинський В.О. (1977), Павлиська середня школа // Вибр.твори: У 5-ти т. Т. 4. К. 390 с.

Чернишова А. (2014), Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир. 262 с.

Шевчук А. (2016), Дитяча хореографія : навчально-методичний посібник. 3-тє вид., зі змін. та доп. Тернопіль : Мандрівець, 288 с.

Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку: навч.посіб. (2017) / С.І. Матвієнко. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 297с.

LM Onofrichuk, IS Sidorova. (2017), Conceptual approaches to the formation of the basics of students’ aesthetic culture Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, P.154-170.

Pappacena F. (2011), Noverre’s letters sur la danse the inclusion of dance among the imitative arts Flavia Pappacena.

Структура музикальності та її характеристика: https://repetitor.org.ua/struktura-muzikalnosti-ta-yiyi-harakteristika

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22