Основні підходи до диригентсько-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв

Автор(и)

  • Мальцева Наталія Валентинівна Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0003-2010-8708

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.09

Ключові слова:

студенти факультетів мистецтв, системний, аксіологічний, культурологічний, акмеологічний, системний, аксіологічний, культурологічний, акмеологічний, творчий підходи, диригентсько-хорова підготовка

Анотація

Стаття розкриває основні наукові підходи до диригентсько-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв. Виокремлено такі наукові підходи до диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: системний, аксіологічний, культурологічний, акмеологічний, творчий. Системний підхід дає можливість розглядати різні елементи як єдине ціле на основі спільних або схожих елементів, де підготовка хорового диригента – це ціла система взаємопов’язаних навичок та умінь, які розвиваються на основі доступних диригенту мануальних інструментів. Аксіологічний підхід – це своєрідна філософсько-педагогічна стратегія, яка пріоритетним напрямком дослідження вважає загальнолюдські цінності, самоцінність особистості та досліджує шляхи оптимального використання педагогічних ресурсів у рамках цих цінностей. Культурологічний підхід – це сукупність теоретико-методологічних положень та організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на створення умов для освоєння й трансляції педагогічних цінностей і технологій. Акмеологічний підхід передбачає сукупність принципів, прийомів, методів наукового дослідження, які дозволяють вивчати й вирішувати наукові та практичні проблеми в обсязі їх реального онтологічного буття. Метою творчого підходу професійної підготовки майбутнього педагога є креативне застосування досвіду в умовах, що перенесення на  інші педагогічні об’єкти.

Посилання

Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості. Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. За ред. В.О. Огнев’юка. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. С. 17-22.

Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю. К.: Знання України, 2004. 804, [3] с.

Афанасьєв Ю.Л. Соціально-культурний потенціал художньої діяльності. Л: Світ, 1990. 159 с.

Балл Г.О. Наука як підсистема культури і діалого-культурологічний підхід в освіті. Культурологічні та психолого-педагогічні аспекти гуманізації освіти: наук.-метод. зб. /за ред. Г.В. Балла. К., 1998. С.101–118.

Болгарський А.Г. Музична культура в системі підготовки майбутнього вчителя музики. Науковий часопис Нац. пед. ун-т імені М.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. К., 2004. Вип. 1 (6). С. 7-14.

Великий тлумачний словник сучасної української мови /уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Волинка Г.І. Філософія: посібник. Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. 63 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 376с.

Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти [монографія]. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. 243 с.

Козир А. В. Акмеологічні умови гармонізації логічної та емоційної сфер формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць, гол. ред. проф. Буряк В.К. Кривий Ріг: КДПУ, 2011. Вип. 32. 578 с.

Малицька О. Реалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя: методологічні підходи. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 33, том 2, 2020 С.240 Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/33_2020/part_2/39.pdf

Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. С.Е. Важинський, Т.І. Щербак. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

Реброва О.Є. Ментальні цінності мистецької освіта. Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти: зб. матеріалів науковометодологічного семінару. Чернівці: Вид-во «Зелена Буковина», 2007. С. 36-38.

Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях [текст]: підручник. За заг. ред. Бутка М.П. [М.П. Бутко, І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін.] К. : «Центр учбової літератури», 2014. 360 с.

Сова М. Елементи інтеграції мистецтва [https://znannya.org.ua/index.php/novini-znannya/nauka-i-suspilstvo/60-sotsialna-robota/288-naukovij-metod-i-jogo-rol-u-piznanni].

Тушева В.В. Формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки: теорія і практика: Монографія. НАПН України. Харків: Майдан, 2015. 450 с.

Integration Aspect of Training Teachers of Art Disciplines in Pedagogical Universities. T.Tkachenko, Olha Yeremenko, Alla Kozyr, Viktoriia Mishchanchuk, Wei Liming. Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(6) 2022. Р. 138-147. Scopus.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін