Креативно-проєктивний конструкт підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-хорової роботи з учнями

Автор(и)

  • Козир Алла Володимирівна Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-7138-6874
  • Ліхіцька Лариса Миколаївна Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-0883-7628

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2023.29.05

Ключові слова:

креативно-проєктивний конструкт, майбутні вчителі музичного мистецтва, виконавська майстерність, вокально-хорова діяльність, творчий потенціал

Анотація

Стаття розкриває креативно-проєктивний напрямок вокально-хорової роботи студентів факультетів мистецтв університетів. Цей конструкт охоплює високий рівень розвитку саморегуляції емоційної сфери вчителя, наявність артистизму, виявлення творчого натхнення, використання творчо-індивідуального стилю в роботі з учнями, вміння створювати креативне середовище для взаємного розвитку суб’єктів педагогічної взаємодії. Креативно-проєктивний конструкт підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва активізує їх творчий потенціал і дозволяє її вибудувати як систему, що самоорганізовується. Резерви творчого потенціалу коріняться в невикористаних можливостях вчителя музичного мистецтва та в системі підходів до їх використання. У зв’язку з цим творчий потенціал учителів музичного мистецтва становить синтез типового й притаманного кожній конкретній особистості. У статті наведені методики співацької роботи видатних майстрів вокального мистецтва.

Посилання

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник для студ. і викл. вищ. навч. закл. К.: Либідь, 1998. 558, [1] с.

Бриліна В.Л., Ставінська Л.М. Вокальна професійна підготовка вчителя музики: методичний посібник для викладачів та студентів педагогічних і мистецьких закладів. Вінниця: Нова Книга, 2013. 96 с.

Голос людини та вокальна робота з ним: монографія. Г.Є. Стасько, О.Д. Шуляр, М.Ю. Сливоцький та ін. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2010. 336 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 376 с.

Закон України «Про вищу освіту»: наук.-практич. коментар /за заг. ред. Кременя В.Г. К.: СДМ-студіо, 2004. 323 с.

Зязюн І.А. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. наук. пр. К.: КПЕК, 2003. 679 с.

Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. К.: Музична Україна, 1971. 92с.

Можайкіна Н. С. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методика викладання вокалу» для студентів спеціальності «Музична педагогіка та виховання». К., 2013. 80 с.

Мистецька освіта в Україні: теорія і практика. О.П. Рудницька. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. 255с.

Олексюк О.М., Ткач М.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посібник. К.: Знання України, 2004. 264 с.

Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). К.: Освіта Україна, 2008. 274 с.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. К.: Міленіум, 2006. 346 с.

Стахевич О.Г. Основи вокальної педагогіки. Ч.1: Природно-наукові теорії сольного співу. Курс лекцій: Навч. пос. для студ. дир.-хор. фак. муз. та пед.вузів. Х. Суми: ХДАК. Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. 92 с.

Сухомлинский В.А. Сто советов учителю /Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1984. – 254 с.

Ткаченко Т.В. Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів: монографія; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2016. 307 с.

Федоришин В. І. Формування виконавської майстерності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі колективного музикування: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2006. 22с.

Шуляр О.Д. Історія вокального мистецтва: монографія: Ч.ІІ. Івано-Франківськ, 2013. 360 с.

Юцевич Ю. Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: навч.-метод. посібник для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, учителів шкіл різного типу. К.: ІЗМН, 1998. 160 с.

Tkach, M. M., & Oleksiuk, O. M. (2021). Value-based orientations as a normative regulatory mechanism for the formation of professional worldview of future music teachers. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 522-536. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1388

The competence approach as a methodological tool for shaping the professional competence of future music teachers. Компетентнісний підхід як методологічний інструмент формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Alla Kozyr, Vasyl Fedoryshyn, Olena Khoruzha, Larysa Chyncheva, Oksana Gusachenko. Journal of Higher Education Theory and Practice. 2021. ISSN 21583595. P. 67-73. Scopus. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5721687720

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22

Номер

Розділ

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя мистецьких дисциплін