Методологічні основи формування художньо-проєктувального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва

Автор(и)

  • Хе Цзінї Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8181-6989

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.08

Ключові слова:

художньо-проєктувальний досвід, методологічна основа, наукові підходи, педагогічні принципи методичного спрямування, майбутні учителі музичного мистецтва

Анотація

У статі представлено процес і результат теоретичного дослідження щодо обґрунтування методологічної основи формування художньо-проєктувального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва. Акцентується увага на тому, що дослідження здійснюється на основі фортепіанної підготовки, разом з тим представлена методологія може бути основою задля формування зазначеної фахової якості в умовах інших видів підготовки. Обґрунтовано доцільність застосування наступних наукових підходів: компетентнісно-інтенціональний, когнітивно-рефлексійний, комунікативно-організаційний, творчо-консолідаційний. Кожний з обраних підходів сполучає два взаємозв’язаних наукових напрямів, що відповідає поліпарадигмальній методології дослідження і застосовується для міждисциплінарних феноменів. Компетентнісно-інтенціональний підхід дозволив  встановити наступні методичні принципи: орієнтація на компетентнісний контекст методико-технологічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; засвоєння педагогічного потенціалу виконавської (фортепіанної) підготовки як ресурсу фахової конкурентоспроможності. Когнітивно-рефлексійний підхід зумовив введення принципу активізації художньо-пізнавальної сфери в парадигмі поліхудожності та принципу поетапного накопичення досвіду рефлексії емоційного ставлення та осмислення художніх образів як змістово-проєктивних домінант. Комунікативно-організаційний підхід сприяв введенню принципу накопичення досвіду комунікування в різних ролях та диспозиціях та поетапного засвоєння комунікативних технологій в організації художніх проєктів. Відповідно до творчо-консолідаційного підходу обрано принцип поступовості у набутті творчої самостійності в організації художніх проєктів та принцип поетапності в опануванні проективних технологій на засадах консолідаційності власного творчого ресурсу. Введено до наукового тезаурус поняття «художньо-інтегрований проєктний текст».

Посилання

Єременко, О. В. (2010). Теорія і методика підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетів (Автореф. д-ра. пед. наук). Київ. Націоналтний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Кузнецова, О. А. (2017). Творчо-проективний підхід підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності з учнями. Методичка пракса: часопис за наставу и ученье [гл. учредник доц. др. Зорица Цветановиh]. Броj 4. (сс. 423–429). Београд: Учительски факултет у Враньу и «Школска книга» ДОО у Београду.

Лі, Цзяці. (2017). Методика формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики в процесі вивчення фахових дисциплін (Дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Лук’янчиков, М.І. (2017). Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки. (Дис. канд. пед. наук). Бердянський держ. пед. ун-т. Бердянськ.

Лю, Дзя. (2017). Методика підготовки майбутнього викладача вокалу до інноваційно-фахової діяльності. (Дис. канд. пед. наук), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Лю, Сянь. (2019). Педагогічні умови методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва в системі фортепіанної підготовки. (Дисер. канд. пед наук). ПНПУ імені К.Д.Ушинського. Одеса.

Новська, О. Р. (2015). Методика самопроектування фахового розвитку студентів магістратури у процесі музичного навчання в педагогічних університетах. (Дис. канд. пед. наук), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Пань, Шен (2022). Методика формування художньо-педагогічної освіченості майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки. (Дис. доктора філософії. PhD). РНПУ імені К. Д. Ушинського. Одеса.

Пляченко, Т. (2015). Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 18 (23). С. 146–150.

Попович, Н.М., Буркало, С.М. (2016). Досвід реалізації компетентнісного підходу у неперервній професійній підготовці вчителя музики прогресивних європейських країн. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 1. 14-19. https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/6

Чжоу, Є. (2020). Проєктування фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування художньо-емоційного досвіду школярів. (Дис. доктора філософії. PhD). РНПУ імені К.Д.Ушинського. Одеса.

Щолокова О.П. (2021) Естетико-синергетичний підхід як методологічна основа підготовки фахівців у галузі мистецької освіти Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Зб. Наукових праць. Серія 17, С. 25-29

Яловський, П.М., Безносюк, О.О., (2019). Сутнісна характеристика понять «компетенція», «професійна компетентність учителя музичного мистецтва». Інноваційна педагогіка. 11. Т. 3. 170-174.

Kuznetsova, O. A. (2017). Motivation direction of preparation of future teachers of musical art to productive work with students of general schools Vzdelávanie a spoločnosť ІІ. Vydanie: Pressovska univerzita v Presové, 484–490.

Rebrova, O. (2019). Project activity of future music and choreography teachers and its career guidance function in thesystemof secondary education. In O. Oleksiuk (Ed.), Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations (pp. 157-165). Cambridge Scholars Publishing.

Rebrova, O., Oleksiuk, O., Batiuk, N., & Rebrova, H. (2020). Value Intentions in Future Art Teachers’ Professional Training. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 1-16. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2714

Walker, R. (1984). Innovation in the music classroom: II. The Manhattanville Music Curriculum Project. Psychology of Music, 12(1), 25–33. doi:10.1177/0305735684121003

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти