ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ СТАТЕВИХ ВІДМІННОСТЕЙ

Автор(и)

 • Анна Зінченко Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-5291-4088
 • Яна Русенкевич Український державний університет імені Михайла Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series12.2024.23(68).03

Ключові слова:

молодь пізнього юнацького віку, психологічні стратегії життєдіяльності особистості, ціннісні орієнтації, цінності, доступності, внутрішній конфлікт, внутрішній вакуум.

Анотація

Стаття присвячена аналізу ціннісних орієнтацій української молоді, що є структурним компонентом психологічних стратегій життєдіяльності особистості. Стратегія життєдіяльності визначається як цілісна, динамічна система, що включає часову перспективу, суб’єктивну базу цінностей, смислів, переконань, ставлень особистості до себе, до світу, соціуму, згідно яких будуються та реалізуються цілі й плани, долаються протиріччя та перешкоди, оцінюються результати. Сензитивним етапом для утворення ціннісних орієнтацій як стійких елементів життєвої перспективи визнано старший юнацький вік. Результати. В системі ціннісних орієнтацій студентської молоді перші три позиції у хлопців займають цінності «щасливе сімейне життя», «здоров’я» та «свобода, як незалежність у вчинках та діях». У дівчат у рейтингу цінностей очолюють «любов», «щасливе сімейне життя» та «здоров’я». Проте, саме ці потреби та цінності виявились фрустрованими, оскільки їх бажаність перевищує можливість доступності як у хлопців, так і у дівчат, що спричиняє внутрішні конфлікти. Протилежна тенденція спостерігається у групі цінностей, що посіли останні місця у рейтингу: «активне діяльне життя», «краса природи та мистецтва», які є доступними, але не бажаними сферами також для представників обох статей. Ця тенденція створює умови появи внутрішнього вакууму, порожнечі, спустошеності. Було виявлено, що досліджувані студенти (незалежно від статі) з високим рівнем неузгодженості у ціннісно-смисловій сфері більш песимістично споглядають у майбутнє, ніж ті, у яких узгодженість між цінностями та досягненнями більш збалансована. В цілому, ціннісні орієнтації у пізньому юнацькому віці ще залишаються недостатньо сформованими, причому у хлопців ця особливість виражена дещо більше, ніж у дівчат. Розробка та впровадження стратегій психологічної допомоги, спрямованої на підвищення рівня узгодженості обраних цінностей із досягненнями особистості у відповідній сфері є перспективним напрямком продовження роботи. Також, подальшого вивчення потребує пошук особистісних детермінант дисбалансу у ціннісно-смисловій сфері юнаків та юнок.  

Література

 1. Атаманчук, Н.М. (2017). Практикум із загальної психології. Полтава: Видавництво «Сімон».
 2. Боришевський, М.Й. (2003). Ціннісні орієнтації в особистісному становленні сучасної молоді. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, V(5), 34–42  .
 3. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. (2016). Київ : Видавництво «Заповіт».
 4. Гріньова, О.М. (2018). Психологія проектування життєвого шляху особистістю юнацького віку (Дис. доктора психол. наук). Київ.
 5. Дмитрук, Н., Падалка, Г., Кіреєв, С. & ін. (2016). Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді. Режим доступу: https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Sociologichni_doslidzhennia/zvit-doslidjennya-2016.pdf
 6. Долинська, Л.В., & Максимчук, Н.П. (2008). Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя. (Навчальний посібник для студентів ВНЗ). Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В.
 7. Кобильнік, Л.М., & Каткова Т.А. (2014). Ціннісне самовизначення особистості в сучасному освітньому просторі. Проблеми сучасної психології, 24, 361–373.
 8. Матяж, С.В. & Березянська, А.О. (2013). Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Соціологія, 225(213), 27–30.
 9. Мілютіна, К.Л. (2012). Траєкторії життєвого шляху особистості в динамічному середовищі (Монографія). Ніжин : ТОВ «Видавництво «АспектПоліграф».
 10. Молодь України – 2017. (2017). Результати соціологічного дослідження. Тернопіль : ТОВ «Терно-граф».
 11. Помиткіна, Л.В. (2014). Вікові особливості прийняття стратегічних життєвих рішень у пізній юності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки, 45(69),145–151.
 12. Романюк, Л. В. (2004). Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді. (Дис. канд. психол. наук). Київ.
 13. Русенкевич, Я.І., Зінченко, А.В. (2023). Психологічні стратегії життєдіяльності особистості: теоретичний аналіз проблеми. Журнал сучасної психології. Науковий журнал. Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 3(30), 30–38. Видавничий дім «Гельветика»
 14. Субашкевич, І. (2015). Модифікація методики О. Фанталової «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах». Педагогіка і психологія професійної освіти, 4-5, 77–86. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2015_4-5_10 .
 15. Титаренко, Т.М. (2007). Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 6(19), 304–311.
 16. Ямницький, О.В. (2013). Ціннісні орієнтації в життєдіяльності особистості. Науковий вісник ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 7-8, 116–121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-31