Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Шановні автори!

Стаття повинна бути оригінальною, актуальною для зарубіжної та вітчизняної психологічної науки, не опублікованою раніше і не поданою до публікації в інші наукові журнали. Автор (автори) статті відповідає за її зміст, відсутність плагіату, достовірність прізвищ, назв і цитування літератури та правильність оформлення за встановленими редакцією журналу вимогами.

Приймаються статті, які відповідають установленим вимогам і написані українською чи англійською мовою. До статей англійською мовою потрібно надіслати переклад українською мовою.

Кількість авторів однієї статті – не більше двох.

Всі статті перевіряються на академічну доброчесність і рецензуються.

Вимоги до статей відповідають стандартам МОН України і провідних зарубіжних наукометричних баз даних.

Оформлення статей

Основний текст статті повинен містити такі компоненти:

 • Вступ (20% обсягу, обґрунтовується актуальність теми дослідження; аналізуються зарубіжні (не менше половини у списку літератури, переважно з баз даних Web of Science та/або Scopus) та вітчизняні наукові дослідження і публікації (монографії, дисертації, автореферати дисертацій, статті у фахових наукових періодичних виданнях) переважно за останні 10 років; недопустимо подавати список авторів без аналізу їх робіт і посилань на ці роботи в тексті статті та списку літератури);

                  Мета і завдання дослідження.

 • Методи дослідження (20% обсягу, характеризується процедура теоретико-методологічного та/або емпіричного дослідження).
 • Результати та дискусії (55% обсягу, презентується проведене автором (авторами) теоретико-методологічне та/чи емпіричне дослідження; дискусії щодо одержаних результатів).
 • Висновки (5% обсягу, узагальнюються результати та окреслюються перспективи подальших досліджень).

Обсяг основного тексту статті (без анотацій і літератури) повинен становити не менше 0,5 др. арк. / 9-10 ст. / 16500-18500 знаків з пробілами.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 24-25 сторінок.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 2 см; ліве – 2 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Текст набирається без переносів. У тексті статті використовуються поліграфічні лапки «...», дефіс (-) не виокремлюють пробілами, тире (–) виокремлюють пробілами; некольорові діаграми у форматі MS Word.

Сторінки не нумеруються.

Статтю необхідно оформити за такою структурою:

 • Шифр УДК;
 • Назва статті (укр. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (укр. мовою);
 • Науковий ступінь, вчене звання, посада, E-mail, ORCID (Researcher ID, Scopus ID - якщо автор має) - (укр. мовою);
 • Основне місце роботи, поштова адреса установи (укр. мовою);
 • Анотація українською мовою (1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова українською мовою (5-8 слів).
 • Текст статті
 • Література
 • References
 • Назва статті (англ. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (англ. мовою);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада (англ. мовою);
 • Основне місце роботи, поштова адреса установи (англ. мовою);
 • Анотація англійською мовою (1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова англійською мовою (5-8 слів).

У тексті статті потрібно застосовувати стиль АРА. Якщо аналізується наукова позиція одного чи кількох авторів, то зазначається прізвище (мовою праці, як у списку літератури) і рік праці: (Петров, 2012) або (Іванов & Петров, 2015; Smith & Shell, 2017); якщо подається цитата, то спочатку записується прізвище автора (авторів), рік праці, а номер сторінки після двокрапки (Петров, 2007: 121).

Оформлення літератури

Літературу і References (приклади оформлення Літератури і References) потрібно оформити за стандартами міжнародного бібліографічного стандарту APA (Американська психологічна асоціація): http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Для транслітерації літератури з української мови на латинку можна використати сервіс http://ukrlit.org/transliteratsiia, з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd. Іншомовні видання не транслітеруються.

 

У зв'язку з військовою агресією проти України редакцією було прийнято рішення заборонити видання статей, у яких використовуються посилання на російські джерела, починаючи з 1991 року. Дякуємо за розуміння!

В онлайн-поданні на Web-сайті журналу прикріплюються:

1) файл зі статтею, що названий прізвищем автора: Іванов_стаття ;

2) файл зі сканованою рецензією на статтю, що надана доктором (кандидатом) психологічних наук, який досліджує подібну тематику, із засвідченим підписом рецензента (для авторів, які не мають наукового ступеня): Іванов_рецензія ;

3) файл зі сканованою авторською угодою, що підписана автором: Іванов_угода.

 

Умови отримання авторського примірника

Пересилка журналу здійснюється Новою поштою за кошти автора.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Вартість 1 сторінки статті становить 85 грн. Вартість публікації покриває витрати, що пов’язані з отриманням doi для статті та випуску, редагуванням статті, послугами видавництва, обслуговуванням Web-сайту журналу тощо.

Редакція проінформує авторів про результати рецензування статті, затвердження до друку та про її оплату.

Взірець оформлення статті

Положення про конфіденційність

Прізвища, імена та електронні адреси, що надаються користувачами сайту журналу, використовуються лише для реалізації внутрішніх технічних завдань журналу; вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам.