ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНОЇ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2023.21(66).03

Ключові слова:

ситуація, життєва ситуація, складна життєва ситуація, життєстійкість, війна, підлітковий вік.

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблеми складних життєвих ситуацій, дослідженню характерних особливостей означеної проблематики. Зважаючи на сучасну ситуацію воєнного стану в Україні, вкрай важливо розкрити розуміння складної життєвої ситуації для подальшої роботи з вдосконалення життєстійкості індивіда. На підставі аналізу теорій закордонних і вітчизняних науковців було висвітлено й обґрунтовано визначення складної життєвої ситуації згідно із змінами обставин в сучасній Україні. Визначено систему подібності закономірностей обґрунтувань у теоріях науковців сьогодення, розглянуто наукові праці попередників на предмет дослідження специфіки складних життєвих ситуацій в різних напрямках життєдіяльності особистості. Розкрито психологічний зміст окресленої проблематики та визначено характерні особливості досліджуваного феномена. Висунуто припущення, що сучасне визначення складної життєвої ситуації дасть поштовх до розкриття внутрішніх ресурсів життєстійкості особистості. Презентовано авторське розуміння визначення поняття складна життєва ситуація саме в площині психологічних наук, як сукупність психологічних і соціальних факторів подолання складних життєвих ситуацій. Поставлено акценти щодо факторів, які суттєво можуть погіршувати або навпаки змінювати на краще складну життєву ситуацію. Наведено приклади складних життєвих ситуацій, що існують у парадигмі психологічної науки. Зауважено, що складні життєві ситуації це непростий життєвий процес, який обов’язково має досліджуватись за віковими групами, гендерною приналежністю та психологічними процесами, що відбуваються у свідомості людини. Наголошено, що дослідження зазначеної проблематики відбувається у широкому колі питань, таких як соціальні, економічні, комунікаційні, вікові, медичні, родинні, звичаєві та інші. Автором запропоновано комплексне бачення поняття складної життєвої ситуації у сучасному його розумінні, зважаючи на воєнні події в Україні.

Література

 1. Амінєва, Я.Р. (2012). Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія, 20(18), 10–14.
  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdupp_2012_20_18_4
 2. Андрєєва, Я.Ф., & Литовченко, Н.Ф. (2019). Психологічні особливості конфліктності у юнацькому віці. Психологічний часопис, 1, 9–21. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_1_3
 3. Большакова, А.М. (2013). Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспективи осіб юнацького віку. Наука і освіта, 1-2, 17– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_1-2_6
 4. Ващенко, І., & Ананова, І. (2019). Особистість і життєві ситуації у концептуальному просторі психологічної науки. Проблеми сучасної психології, 46, 59–77. Режим доступу: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.59-87
 5. Ващенко, І.В., & Іваненко, Б.Б. (2018). Психологічні ресурси особистості в подоланні складних життєвих ситуацій. Проблеми сучасної̈ психології̈, 40, 35–36. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_40_5
 6. Володарська, Н.Д. (2015). Розвиток світоглядних орієнтацій в процесі самотворення особистості. Л.З. Сердюк (Ред.). Самотворення у розвитку особистості. Київ : Педагогічна думка. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2015_2_6
 7. Горбач, С. (2010). Феноменологічний аналіз категорії «складна життєва ситуація». Теорія та методика управління освітою, 1, 94–103.
 8. Грішин, Е.О. (2021). Складна життєва ситуація як передумова формування резильєнтності особистості. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, 65, 25–41. https://doi.org/10.34142/23129387.2021.65.02
 9. Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 (в редакції від 27.04.2022р.). Відомості Верховної Ради України. 2019. № 18, Ст. 73. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
 10. Зливков, В.Л., Лукомська, С.О., & Федан, О.В. (2013). Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. Київ : Педагогічна думка. Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/77241343.pdf
 11. Кириченко, Т.В. (2022). Провідні детермінанти саморегуляції поведінки особистості у складних життєвих ситуаціях. Габітус. Вікова та педагогічна психологія, 43, 455– Одеса : Гальветика. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-11(29)-455-472
 12. Маннапова, К.Р. (2019). Роль життєстійкості в подоланні складних життєвих ситуацій. Збірник наукових праць. Теорія і практика сучасної психології, 1, (Т. 2), 75–78 . Режим доступу: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_2/16.pdf
 13. Односталко, О.С. (2020). Ресурси стійкості особистості в умовах складних та нетипових ситуацій життя. (Дис. канд. психол. наук). Одеса. Режим доступу: https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Dus_Odnostalko1_2.pdf
 14. Панок, В.Г. (2017). Прикладна психологія. Теоретичні проблеми (Монографія). Київ : Ніка-Центр. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/707672/1/panok2017.pdf
 15. Предко, В.В. (2021). Складна життєва ситуація як провідна умова формування життєстійкості особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології. (74-89). Сєвєродонецьк. https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-74-99
 16. Предко, Д.Є., & Ларін, Д.І. (2017). Релігійна віра як чинник подолання критичних життєвих ситуацій. Психологічний часопис, 4(8), 75–87. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2017_4_9
 17. Рисинець, Т.П., Потоцька, І.С., & Лойко, Л.С. (2016). Психологічний аналіз категорій життєвої ситуації та складної життєвої ситуації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1(2), 69–73. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_1%282%29__14
 18. Швалб, Ю.М. (2017). Психологічна структура складних життєвих обставин. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка.
 19. Barton, Р. (2013). Psychological Hardiness Predicts Adaptability in Military Leaders: A prospective study. International Journal of Selection and Assessment, 21(3), 200–210. https://doi.org/10.1111/ijsa.12029
 20. Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50 (4), 370–396. Retrieved from https://www.scirp.org/(S(vtj3fa45qm1ean45vvffcz55))/reference/References
  aspx?ReferenceID=1592464
 21. Newton, D. (2023). The Courage of Connection: Coming Full Circle. Psychology today. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-courage-of-connection/202305/the-courage-of-connection-coming-full-circle
 22. Rogers, C.R. (1977). Carl Rogers on Personal Power: Inner Strength and Its Revolutionary Impact. New York: Delacorte Press. https://doi.org/10.1177/105960117700200418

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-29