ДИНАМІКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЖИТТЄВО-ПРОФЕСІЙНОГО ШЛЯХУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ (РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА 2000 ТА 2020 РОКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2023.21(66).01

Ключові слова:

життєве самовизначення, цінності, ціннісні орієнтації, життєво-професійний шлях.

Анотація

Мета. Статтю присвячено порівняльному аналізу результатів оцінювання характеристик життєво-професійного шляху здобувачами вищої освіти, отриманих в 2000 р. та 2020 р. Методи дослідження: теоретичні (аналіз та узагальнення результатів психологічних досліджень); емпіричні (методика «Оцінка життєво-професійного шляху); математичної статистики (обробка даних в системі Exel 2016). Результати. Визначено, що життєво-професійний шлях через 20 років оцінюється більш цікавим та захоплюючим. За складністю та важкістю у майбутньому серед досліджуваних 2020 р. простежується очікування погіршення майбутнього життя. За продуктивністю, творчістю порівняльний аналіз суттєвих відмінностей в оцінках респондентів не виявив. Зберігається тенденція зростання оцінки від минулого до майбутнього. За осмисленістю, цілеспрямованістю життєво-професійного шляху також спостерігається загальна тенденція до зростання оцінки. Досліджувані у 2020 р. вважають своє життя більш осмисленим та цілеспрямованим у перспективі. За моральністю та доброчесністю життєво-професійного шляху спостерігається зростання оцінки в майбутньому. В ранньому юнацькому віці теперішнє життя сприймається більш вільним. Життєво-професійний шлях здобувачі вищої освіти вбачають більш насиченим подіями у порівнянні з минулим і майбутнім. Часова детермінанта за роками не вплинула на зростання оцінки насиченості подіями. Висновки. Встановлено, що життєво-професійний шлях (в оцінному аспекті) постає в юнацькій свідомості як поступове, з минулого в майбутнє, наростання цікавості, осмисленості, творчості, продуктивності, довільності (залежно від самого себе) – минулий життєвий шлях сприймається як найменш, а майбутній як найбільш вільний. У 2000 р. простежується очікування покращення майбутнього життя, у 2020 р. – очікування погіршення.

Література

 1. Бех, І.Д. (1998). Особистісно зорієнтоване виховання. Київ : ІЗМН.
 2. Бондар, Н.Є. (1998). Формування особистісної репрезентації в юнацькому віці. (Дис. канд. психол. наук). Київ.
 3. Гріньова, О.М. (2018). Психологія проектування життєвого шляху особистістю юнацького віку. (Автореф. дис. д-ра психол. наук). Київ. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/24033/100355088.pdf?sequence=1
 4. Гусєв, О.І. (2007). До проблеми виміру толерантності до невизначеності. Практична психологія та соціальна робота, 8, 75–80.
 5. Курова, А. (2022). Специфіка структури ціннісних орієнтацій особистості в умовах невизначеності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки, 18(63), 24–31. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.18(63).03
 6. Максимчук, Н.П. (2009). Становлення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя (Монографія). Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А.
 7. Омельчук, В.А., Калюжна, Є.М., & Омельчук В.В. (2018). Прийняття рішення особистістю: філософсько-психологічний і правовий аспект. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2(14), 89–96. https://doi.org/10.26661/2310-4368-2018-2-14-14
 8. Очеретяний, А.В. (2020). Формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України. (Дис. д-ра філософії). Умань.
 9. Помиткіна, Л.В. (2013). Особливості готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення. Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць, 2, 215–225.
 10. Федоренко, Л. (2022). Специфіка професійного самовизначення випускників сільських шкіл (за результатами констатувального експерименту). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 17(62), 109–119. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2022.17(62).10
 11. Чернобровкін, В.М. (2010). Психологія прийняття педагогічних рішень. (Монографія). Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка».
 12. Ямницький, В. (2009). Системний аналіз феномена життєтворчості особистості. Психологія і суспільство, 4, 145–152.
 13. Kasser, T., & Ryan, R. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Social Psycholоgy, 65, 410–422.
 14. Melnychuk, S., Kurova, A., Shvetsova, I., Shcherbakova, O., Tsilmak, O., & Luts, L. (2021). Theoretical fundamental of study of valuesand value orientations in management of psychological scientific space. Journal of management Information and Decision Sciences, 24(2), 1–6. Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/theoretical-fundamentals-of-study-of-values-and-value-orientations-in-management-of-psychological-scientific-space-10119.html
 15. Shealy, N. (2016). Making sense of beliefs and values. New York : Springer Publishing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-29

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають