ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.15(60).02

Ключові слова:

професійна культура, педагогічна культура, формування, діагностика, компоненти професійної культури, рівні, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти.

Анотація

Статтю присвячено вивченню професійної культури студентів – майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі їхньої професійної підготовки у закладі вищої педагогічної освіти. Здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, розкрито сутність поняття «професійна культура майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти». Запропоноване власне трактування поняття «професійна культура майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти, а саме: професійна культура майбутнього вихователя – це наявність у педагога духовного багатства (високоморальних цінностей), яскраво вираженої творчої індивідуальності, готової та здатної до нововведень і перетворень; особливих особистісних якостей (гуманізму, любові до дітей, педагогічного оптимізму, толерантності, тактовності тощо); компетентностей педагогічної діяльності в галузі дошкільної освіти; зовнішньої естетичної привабливості. Визначено основні критерії формування професійної культури (духовно-творчий, когнітивний, мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-перцептивний, операціональний). Описано рівні сформованості професійної культури майбутніх вихователів, а саме: початковий, адаптивний, репродуктивно-прогностичний, пошуково-творчий. Здійснено добір діагностичних методик за всіма критеріями. Розроблено авторську діагностичну методику «Професійна компетентність майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти». Проведено діагностичне дослідження рівня сформованості професійної культури студентів спеціальності «Дошкільна освіта» факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова. В дослідженні застосовувалися теоретичні методи – аналізу, узагальнення, систематизації, порівняння; емпіричні методи – спостереження, анкетування, бесіда; а також діагностичні методики, спрямовані на виявлення рівня сформованості професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Здійснено аналіз результатів діагностичного дослідження. Виявлено недостатній рівень сформованості професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, особливо за духовно-творчим та рефлексивно-перцептивним компонентами. Накреслено перспективи подальших досліджень, які полягають у розробці та впровадженні в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти технології формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Література

 1. Белоусова, Т.Ф. (1989). Педагогическая практика как фактор формирования основ педагогической культуры. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Ростов-на-Дону.
 2. Гальченко, В.М., & Семенча, Л.Г. (2020). Професійна культура як системоутворювальний фактор успішності майбутніх педагогів у професійній діяльності. The XXI century education: realities, challenges, development trends (Monograph). In prof. Hanna Tsvietkova (Ed). (c.509–522) Hameln : InterGING.
 3. Гальченко, В.М. (2019). Творча індивідуальність як основа професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Professional development of a teacher in the light of European integration processes. In prof. Hanna Tsvietkova (Ed). (c. 531–549). Hameln : InterGING.
 4. Головина, Е.С. (2005). Педагогическое содействие формированию профессиональной культуры будущих социальных педагогов в вузе. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Екатеринбург.
 5. Зязюн, І.А., & Сагач, Г.М. (1997). Краса педагогічної дії. Київ : АПН України.
 6. Исаев, И.Ф. (2004). Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Москва : Академия.
 7. Павелко, Н.И. (2004.) Культурологическая парадигма теории профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы (Дис. д-ра культурологии). Краснодар.
 8. Радул, В.В., Кравцов, В.О., & Михайліченко, М.В. (2007). Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя (Навчальний посібник). Кіровоград : «Імекс-ЛТД».
 9. Birkeland, Å., & Ødemotland, S. (2018). Disorienting Dilemmas – the Significance of Resistance and Disturbance in an Intercultural Program within Kindergarten Teacher Education. psych. Behav., 52, 377–387. doi: https://doi.org/10.1007/s12124-018-9433-y
 10. Jokikokko, K. (2016). Reframing Teachers’ intercultural learning as an emotional process. Intercultural Education, 27(3), 217–230. doi: https://doi.org/10.1080/14675986.2016.1150648.
 11. Weston, K., Ott, M., & Rodger, S. (2018). Handbook of School-Based Mental Health Promotion. Cham : Springer.
 12. Moreno, V.M. (2020). The Ideal Teacher Different Images. Hu Arenas. doi: https://doi.org/10.1007/s42087-020-00148-0

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30