Рецензування

Процес рецензування рукописів статей

Редакційна колегія Наукового часопису забезпечує зовнішнє незалежне рецензування для забезпечення відбору для публікації рукописів, що відповідають високому науковому рівню.

Процедуру незалежного подвійного сліпого рецензування проходять усі рукописи статей, які надійшли до редакційної колегії Наукового часопису.

Процес рецензування включає всебічну оцінку рецензентами авторських рукописів, поданих до редакційної колегії Наукового часопису, що включає в себе максимально об’єктивну оцінку теоретико-методологічного рівня рукопису статті, його наукової та прикладної цінності, а також надання рекомендацій щодо покращення змісту рукопису статті.

Рецензенти дотримуються вимог до етики в наукових публікаціях, що відображені в рекомендаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics (COPE))

Етапи процедури рецензування рукописів статей:

  • Стаття надається як мінімум двом кваліфікованим експертам (зовнішньому та внутрішньому), які конфіденційнопризначаються редколегією Наукового часопису.
  • Усі рукописи статей надаються без зазначення прізвищ, посад, місць роботи/навчання чи будь-яких інших даних про автора/авторів.
  • Оцінка рукописів, висловлення зауважень та надання рекомендацій здійснюється рецензентами в спеціальному опитувальнику (завантажити можна тут).
  • У разі позитивної відповіді рецензентів стаття надходить до редакційної колегії Наукового часопису задля подальшої її публікації в черговому випуску часопису.
  • У разі наявності зауважень стаття надсилається автору/авторам задля усуненнязауважень та підготовки оновленого варіанту рукопису статті. Оновлений варіант рукопису супроводжується листом, де зазначаються та аргументуються усі зміни до тексту рукопису. Оновлений варіант, а також лист повторно надсилаються рецензентам для оцінки та надання висновку щодо можливості публікації рукопису статті.
  • У разі непогодження з зауваженнями рецензентів автору/авторам пропонується надати аргументовану відповідь щодо доречності авторської думки. Редакційна колегія може надіслати рукопис для повторного рецензування іншому експерту. До експертного висновку залучається редакційна колегія Наукового часопису. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис у разі відмови автора/авторів вносити зміни до рукописів для врахування зауважень рецензентів і редакційної колегії.
  • У разі негативної оцінки двох рецензентів автору/авторам повідомляється про відхилення статті до публікації.

Критерії оцінювання рукописів статей:

- зміст статті повинен відповідати тематиці видання

- постановка проблеми пов’язана з актуальними науковими та/чи практичними завданнями. Рукопис статті містить елементи наукової новизни, в якому проаналізовано останні дослідження, в яких започатковано розв’язання проблеми.

- дотримання усіх формальних вимог до оформлення рукописів наукових статей: назва статті відповідає її змісту, меті та завданням; чітко сформульовано мету та завдання статті; виокремлено предметне поле дослідження, раніше невирішені питання загальної проблеми; структура статті логічна; методологія дослідження адекватна предмету дослідження; виклад основного матеріалу дослідження є повним обґрунтованим; висновки засновані на теоретичному аналізі та / або емпіричних даних; розкриті перспективи подальших досліджень; анотація є інформативною; ключові слова відповідають змісту статті Наведені таблиці та рисунки (за умови наявності) є доречними та якісними; список використаної літератури є актуальним та коректно складеним; мова статті відповідає науковому стилю; лексична та граматична якість мови статті висока

- дотримання принципів академічної доброчесності. Усі статті перед рецензуванням підлягають процедурі на визначення плагіату. У разі виявлення плагіату редакція відмовляє в публікації рукопису статті.

 

Процедура рецензування триває в середньому місяць із дня подачі рукопису до редакційної колегії Наукового часопису.