Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • "У виданні не публікуються статті, що ґрунтуються на посиланнях країни-агресора".
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

у фаховому в галузі політології виданні України (категорії «Б»)

«Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін»

 

Редакційна колегія приймає до розгляду рукописи раніше не опублікованих наукових праць, що представляють результати сучасних досліджень в галузі політології, зокрема з історії політичних вчень, теорії політики, порівняльної політології, проблем політичної модернізації та транзитивних процесів, прикладної політології, політичної аналітики та прогнозування, методики викладання політичних наук, науково-педагогічного досвіду вітчизняних та зарубіжних політологів тощо.

Редакційна колегія приймає до друку рукописи виключно за умови їх відповідності вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. До розгляду приймаються рукописи з оригінальним авторським текстом. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.

 

Вимоги для оформлення тексту: текст набирається в редакторі Microsoft Word for Windows; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм; шрифт Times New Roman, кегель 12 пт, інтервал – 1; абзацний відступ – 10 мм. Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами зберігається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати). Рукопис статті подається у форматі .doc або .rtf.

Важливо дотримуватися пропонованої структури статті (див. приклад).

Важливо використовувати кутові лапки; розрізняти символи дефіс і тире; виставляти нерозривні пробіли між ініціалами та прізвищем, датою і роком і подіб. (напр. М. П. Драгоманов; с. 22–28; м. Київ); по тексту уніфікувати скорочення; розшифровувати абревіатури при першому згадуванні; між словами залишати по одному пробілу.

Рисунки і таблиці оформляються згідно чинного держстандарту. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі й розміщені строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Формат таблиць і рисунків лише книжковий. Таблиці мають бути виконані в чорно-білому режимі. Назва таблиці розміщується над нею, набирається окремо, нумерується арабськими цифрами (Табл. 1. … Табл. 2. … і т.д.). Підпис до рисунку набирається окремо від нього, розміщується під ним і нумерується арабськими цифрами (Рис. 1. … Рис. 2. і т. д.).

Посилання на джерела в тексті, а також список використаних джерел і транслітерований список оформлюються за APA Style (7th edition). Ознайомитися з прикладами можна нижче. Перелік джерел розташовується з підзаголовком «Використані джерела» та оформлюється мовою оригіналу. Джерела в переліку нумеруються вручну (без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований»). У списку джерело вказується лише один раз (слід уникати «Там же», «Наведена праця» та подіб.). У бібліографічному описі джерела рекомендуємо відображати цифрові ідентифікатори (DOI) (за наявності). У разі, якщо DOI відсутній, слід використовувати для електронних ресурсів URL посилання на джерело.

Мова рукопису – українська, англійська.

Обсяг основного тексту статті (без анотацій і списку використаних джерел) повинен становити не менше 20000 знаків з пробілами.

 

Стаття супроводжується авторською довідкою: прізвище, ім’я, по батькові, наукові звання та ступінь, посада, місце роботи, контактний телефон, адреса електронної пошти, місто та країна. Ця інформація надається українською, англійською мовами. Обов’язковим є зазначення ідентифікатора ORCID (зареєструватися можна на сайті).

Видавець забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю, мають публікації у фахових виданнях (в т.ч. у закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus тощо). Організація внутрішнього та зовнішнього рецензування рукописів покладається на редакційну колегію збірника. У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей, а також відхилення рукописів, якщо вони не відповідають вимогам чи тематичному спрямуванню видання. Редакція проінформує авторів про результати рецензування статті, затвердження до друку та про її оплату.

Вартість публікації: Вартість 1 сторінки статті становить 85 грн. Вартість публікації враховує витрати, пов’язані з послугами видавництва, отриманням doi для статті та збірника, редагуванням, обслуговуванням вебсайту журналу тощо.

Прізвища, імена та електронні адреси, що надаються користувачами сайту видання, використовуються лише для реалізації внутрішніх технічних завдань; вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам.

Авторський примірник видання можна отримати безкоштовно за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська 8/14, каб. 14-8. Надсилання видання здійснюється «Новою поштою» коштом автора.

Контакти: sj.politicalsciences@gmail.com, +38(044) 486-25-83.

 

 

ТИПОВА СТРУКТУРА СТАТТІ

 

 • УДК;
 • ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ АВТОРА;науковий ступінь, вчене звання, місце роботи; електронна пошта, ORCID;

НАЗВА СТАТТІ;

 • АНОТАЦІЯ (1800-2000 знаків) та ключові слова (3-10 слів) української мовою (має відображатистислий огляд статті, включаючи актуальність, мету, методи, результати дослідження та висновки);

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ.

 

У вступі варто врахувати такі елементи:

-постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-формулювання цілей і завдань статті;

-аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання обраної проблеми і на які спирається автор;

-виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

-методи дослідження.

 

У результатах та дискусіях  основний матеріал із повним обґрунтуванням отриманих результатів.

У висновках до статті окреслюються підсумки проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок.

 • ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА нумеруються й організовуються в алфавітному порядку, подаютьсямовою оригіналу та оформлюються відповідно до APA Style (7th edition) (ознайомитись можна за посиланням, приклади див. нижче).

! У виданні не публікуються статті, що ґрунтуються на джерелах країни-агресора.

 • REFERENCES(транслітерований список джерел) джерела українською та російською мовами транслітеруються латиною, в дужках подається їх назва англійською мовою. Транслітерувати українські джерела можна на сайті https://slovnyk.ua/translit.php, російські – http://www.translit.ru.
 • ABSTRACT містить прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи; назвустатті, анотацію (1800-2000 знаків) та ключові слова (3-10 слів) англійською мовою.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

Посилання на джерела в тексті оформлюються відповідно до APA Style (7th edition), що передбачає використання методу «автор-дата» у круглих дужках через кому для цитування джерела. Усі внутрішні текстові посилання мають зазначатися в списку використаних джерел. З правилами цитування згідно з APA Style (7th edition) можна ознайомитися за посиланням.

Нижче додатково представлені можливі варіанти посилання на джерела.

Загальне правило

Приклад

Якщо цитується загальна ідея джерела чи робиться посилання на всю книгу, статтю чи іншу працю, варто у дужках вказати прізвище автора/авторів і дату публікації відповідного джерела.

(Гаврилишин, 2009)

(Бабкіна та Горбатенко, 2019) (Semigina et al., 2017)

Якщо посилання є прямою цитатою, окрім прізвища автора/авторів і дати публікації, потрібно також вказувати номери сторінок.

Якщо джерело має два автори, варто вказувати прізвища обох.

Від трьох та більше авторів зазначаємо прізвище першого і вказуємо «та ін.» / «et al.».

(Бабкіна, 2020, сс. 9-10)

(Новакова, 2020, с. 21)

(Lasswell, 1949, pp. 142-143 )

(Inglehart & Welzel, 2005, p. 193)

(Денисенко та ін., 2007, с. 12)

Цитати, які починаються в тексті зі зазначенням автора роботи, оформлюються таким чином:

На думку О. Бабкіної (2020), «роль теорії політики особливо зростає в епоху демократичних змін» (с. 7).

Цитати без зазначення автора слід оформлювати так:

Отже, «стратегічну рекламу відрізняє адресність» (Остапенко, 2019, с. 77), що й використовується в політичних кампаніях.

В джерелах, які не мають сторінок, ідентифікатором можуть слугувати номери параграфу, розділу, таблиці тощо.

(Rudrum & Stavris, 2015, Part 1)

Якщо джерело не має автора, варто вказувати перші слова заголовку джерела. Якщо заголовок довгий, перші два слова. Зазначаючи заголовок джерела в посиланні, варто всі слова починати з великої літери.

Для книг та доповідей заголовки пишуться курсивом:

 

 

(Слово о поході, 1999)

Перші слова назв статей, розділів книг чи вебсторінок, які не мають автора, слід брати в лапки:

(«Національна Рада», 2019)

Якщо автором є організація чи державна установа, слід згадати джерело в самому тексті статті:

У дослідженнях Фонду «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва (2019) проаналізовано…

Для авторів, які мають однакові прізвища варто використовувати ініціали імен:

(В. Андрущенко, 2017) та (Т. Андрущенко, 2019)

 

 

 

Якщо є дві та більше робіт одного автора за один рік, варто виокремлювати їх маленькими літерами (a, b, c) після зазначення дати публікації:

(Горбатенко, 2019a) та (Горбатенко, 2019b)

Непряме посилання на джерело оформлюється так:

Як зазначав М. Бахтін, …(цит. за Шайгородський, 2020, с. 34)

або (Бахтін, 1979, цит. за Шайгородський, 2020, с. 34)

 

Bendix writes that… (as cited in Haferkamp & Smelser, p. 15)

або (Bendix, 1979, as cited in Haferkamp & Smelser, p. 15)

Посилання на електронні джерела оформлюються за іменем автора статті:

(Фесенко, 2020)

Якщо автор електронної статті невідомий, то за першими словами назви:

(«Презентація Концепції», 2020)

Якщо дата публікації електронної статті невідома, використовується абревіатура «н.д.» (немає дати) або «n.d.» (no date):

(«Політична Культура», н.д.)

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Тип джерела

Оформлення джерела в списку використаних джерел

References

Один автор

Горбатенко, В. (2019). Футурологія і політика. Київ: Академвидав.

 

 

Фромм, Е. (2019). Втеча від свободи (М. Яковлєв). Харків: Клуб Сімейного Дозвілля. (Оригінальна робота опублікована 1941 р.).

 

 

Willumsen, D. M. (2017). The Acceptance of Party Unity in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Horbatenko, V. (2019). Futurolohiia i polityka [Futurology and politics]. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

 

Fromm,   E.   (2019).   Vtecha   vid   svobody    [Escape   from    Freedom]. (M. Yakovliev). Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia. (Oryhinalna robota opublikovana 1941 r.). [in Ukrainian].

 

Willumsen, D. M. (2017). The Acceptance of Party Unity in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Два автори

Парахонський, Б. та Яворська, Г. (2019). Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл. Київ: НІСД.

 

 

Inglehart, R. & Welzel, Ch. (2005). Modernization, Cultural Change, and

Democracy: The Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press.

Parakhonskyi, B. & Yavorska, H. (2019). Ontolohiia viiny i myru: bezpeka, stratehiia, smysl. [Ontology of war and peace: security, strategy, meaning]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian].

 

Inglehart, R. & Welzel, Ch. (2005). Modernization, Cultural Change, and

Democracy: The Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press.

Від трьох авторів

Денисенко, В., Климончук, В. та Привалов, Ю. (2007). Дискурс свободи: утопія та реальність вибору. Львів: Астролябія.

Denysenko, V., Klymonchuk, V. & Pryvalov, Yu. (2007). Dyskurs svobody:

utopiia ta realnist vyboru. [The discourse of freedom: utopia and the reality of choice]. Lviv: Astroliabiia. [in Ukrainian].

Видання за редакцією, без зазначення

авторів

Кулик, В. (Ред.). (2020). Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Kulyk, V. (Red.). (2020). Interpretatsii rosiisko-ukrainskoho konfliktu v zakhidnykh naukovykh i ekspertno-analitychnykh pratsiakh. [Interpretations of Russian-Ukrainian conflict in Western scientific and expert-analytical

works]. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Багатотомне видання

Рафальський, О., Калакура, Я., Коцур, В. та Юрій, М. (2020) Антропологічний код української культури і цивілізації. (Книга 1). Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 

 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса (2016). Політична наука в Україні. 1991-2016. (Том 1). Київ: Парламентське видавництво.

Rafalskyi, O., Kalakura, Ya., Kotsur, V., & Yurii, M. (2020) Antropolohichnyi kod ukrainskoi kultury i tsyvilizatsii. [Anthropological code of   Ukrainian   culture   and   civilization].    (Knyha 1).    Kyiv:     IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

 

Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa (2016). Politychna nauka v Ukraini. 1991-2016. [Political science in Ukraine. 1991- 2016]. (Tom 1). Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo. [in Ukrainian].

Стаття в періодичному виданні

Бабкіна, О. (2011). Політико-правова культура демократичного типу: проблеми формування. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, Вип. 5, 5-10. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2011_5_

3

Babkina, O. (2011). Polityko-pravova kultura demokratychnoho typu: problemy formuvannia. [Political and legal culture of the democratic type: problems of formation]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin, Vyp. 5, 5-10. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2011_5_3 [in Ukrainian].

 

 

Шайгородський, Ю. (2020). Медіапсихологічні чинники електорального вибору – 2019. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, Вип. 28, 30-42. https://doi.org/10.31392/NPU-

nc.series22.2020.28.05

Shaihorodskyi, Yu. (2020). Mediapsykholohichni chynnyky elektoralnoho vyboru – 2019. [Media psychological factors of electoral choice 2019]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni

M. P. Drahomanova. Seriia 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin, Vyp. 28,

30-42. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series22.2020.28.05 [in Ukrainian].

Стаття в публіцистичному виданні

Viktorov, M., Malko, R. & Chabarai, H. (2019, Aug.). Behind the party scenes. The Ukrainian Week, #8 (138). 19-21.

Viktorov, M., Malko, R. & Chabarai, H. (2019, Aug.). Behind the party scenes. The Ukrainian Week, #8 (138). 19-21.

Тези конференцій

Остапенко, М. (2019, квітень, 17). Громадянське суспільство в Україні: полулізм VS плюралізм. [Міжнародна наукова конференція]. Чотирнадцяті юридичні читання. Проблеми імплемнетації національного законодавства між Україною та Європейським Союзом. Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Ostapenko, M. (2019, Apr., 17). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: polulizm VS pliuralizm. [Civil society in Ukraine: populism VS pluralism].[Mizhnarodna naukova konfernetsiia]. Chotyrnadtsiati yurydychni chytannia. Problemy implemnetatsii natsionalnoho zakonodavstva mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom. Natsionalnyi pedahohichnyi

universytet      imeni M. P. Drahomanova.      Kyiv:       Vyd-vo       NPU imeni M. P. Drahomanova. [in Ukrainian].

Стаття у словнику,

енциклопедії

Бабкіна, О. (2015). Кланово-олігархічна система. В Н. Хома (наук. ред.). Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). (177). Львів: Новий Світ-2000.

Babkina, O. (2015). Klanovo-oliharkhichna systema. [Clan-oligarchic system]. V N. Khoma (nauk. red.). Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory). (177). Novyi Svit-2000. [in Ukrainian].

Колективна праця

Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. (2019). Політична освіта в Україні: стан і

перспективи удосконалення. Київ.

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Politychna_osvita.pdf

 

 

Bureau of International Organization Affairs. (2018). U.S. contributions to international organizations, 2017 [Annual report]. U.S. Department of State. https://www.state.gov/u-s-contributions-to-international- organizations/

Ukrainskyi   tsentr   ekonomichnykh    ta    politychnykh    doslidzhen    im.

O. Razumkova. (2019). Politychna osvita v Ukraini: stan i perspektyvy udoskonalennia. [Political education in Ukraine: status and prospects for improvement]. Kyiv. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ Politychna_osvita.pdf [in Ukrainian].

 

Bureau of International Organization Affairs. (2018). U.S. contributions to international organizations, 2017 [Annual report]. U.S. Department of State. https://www.state.gov/u-s-contributions-to-international-organizations/

Електронні ресурси

Гаврилишин, Б. (2000, вересень, 29) Україна між Сходом та Заходом, Північчю та Півднем. Дзеркало тижня. https://zn.ua/ukr/internal/ukrayina_mizh_shodom_ta_zahodom,_pivnichc hyu_ta_pivdnem.html

 

 

Прем’єр-міністр: Бюджет цього року буде виконано (2020, грудень, 03). Урядовий портал. https://www.kmu.gov.ua/news/premyer- ministr-byudzhet-cogo-roku-bude-vikonano

Havrylyshyn, B. (2000, Sep., 29) Ukraina mizh Skhodom ta Zakhodom, Pivnichchiu ta Pivdnem. [Ukraine between East and West, North and South]. Dzerkalo tyzhnia. https://zn.ua/ukr/internal/ukrayina_mizh_shodom_ta_zaho dom,_pivnichchyu_ta_pivdnem.html [in Ukrainian].

 

 

 

Premier-ministr: Biudzhet tsoho roku bude vykonano (2020, Dec., 03). [The Prime Minister: This year`s budget will be implemented]. Uriadovyi portal. https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-byudzhet-cogo-roku-bude- vikonano [in Ukrainian].

 

Автореферати дисертацій і дисертації

Гаврилюк, Д. (2015). Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського суспільства [Автореф. дис… канд. політ. наук]. Київ. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

 

 

Семигіна, Т. (2013). Політика охорони громадського здоров’я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз) [Дис… д-ра політ. наук, Інститут політичних і етнонаціональний досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. ResearchGate.

Havryliuk, D. (2015). Absenteizm yak fenomen elektoralnoi kultury v konteksti demokratyzatsii ukrainskoho suspilstva. [Absenteeism as a phenomenon of electoral culture in the context of democratization of Ukrainian society]. [Avtoref. dys… kand. polit. nauk]. Kyiv. Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. [in Ukrainian].

 

Semyhina, T. (2013). Polityka okhorony hromadskoho zdorovia v Ukraini u konteksti protsesiv hlokalizatsii (politolohichnyi analiz). [Public Health Policy in Ukraine in the context of glocalization processes (political

analysis)]. [Dys… d-ra polit. nauk, Instytut politychnykh i etnonatsionalnyi doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy]. ResearchGate. [in Ukrainian].

Нормативно- правові акти

Закон України Про національну поліцію. №580-VII (2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

 

Міністерство освіти і науки України. (2018). Наказ Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України. №32. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148- 18#Text

Zakon Ukrainy Pro natsionalnu politsiiu. [On national police] №580-VII (2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#TextPro [in Ukrainian].

 

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2018). Nakaz Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia Pereliku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy. [Order on approval of the Procedure for forming the List of scientific professional

publications of Ukraine] №32. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148- 18#Text [in Ukrainian].

 

Положення про конфіденційність

Журнал докладає всіх розумних зусиль для обробки і захисту відповідним чином зібраної персональної інформації. Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Розкриття інформації третім особам

Ми ставимося до інформації наших авторів, читачів, рецензентів, як до інформації, яка має приватний і конфіденційний характер. Редакція зобов’язується не розголошувати ваші дані третім особам без вашої згоди або якщо цього вимагає закон.

Видавець зобов'язується не показувати і не обговорювати з іншими особами рукопис за винятком осіб, уповноважених редактором.