Про журнал

Науковий   часопис    Національного    педагогічного    університету    імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально- політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна].  Збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

 

ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Затверджене президією ВАК України 2010 р. від 10.03.2010 за №1-05/2  та наказом МОН України від 13.07.2015 р. № 747 (політичні науки)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13895-2869Р від 22.04.2008 р.

Схвалено рішенням Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 8 від 23 січня 2020 р.)

 

У збірнику вміщені наукові праці дослідників, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук.

Наукове видання включено до наукометричних баз і каталогів: Google Scholar, «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

 

Політика (мета та завдання) наукового видання

Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» створено у 2008 році - згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13895-2869Р від 22.04.2008 р. Збірник затверджений Президією ВАК України від 10.03.2010 за №1-05/2 (політичні науки) як фахове видання; перезатверджено 13.07.2015 р. (протокол № 747).

За ці роки було видано 28 випусків журналу (станом на березень 2020 року). Збірник заснувала перший в Україні доктор політичних наук, професор, академік УАПН, завідувач кафедри політичних наук НПУ імені М. П. Драгоманова Ольга Володимирівна Бабкіна. В установі-засновнику наукового видання стратегії розвитку і викладання соціально-політичних наук у закладах вищої освіти забезпечили представники науково-педагогічних шкіл професорів В. Андрущенка, О. Бабкіної, В. Горбатенка та ін. Представники цих шкіл зосередили свою увагу на проблемі концептуальних засад відносно нової для України галузі знання – політології, її предметного поля та методологічних принципів, визначення місця української політичної науки в системі гуманітарних знань, її функціях, структурі, методиці викладання.

Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» присвоєно ISSN-номер (ISSN print 2411-1287); кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI. Журнал розміщується на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України, індексується міжнародною наукометричною базою даних Google Scholar. Web-сторінка видання розміщується на web-сайті університету, де розкриті політика збірника; склад редакційної колегії; процедура рецензування та дотримання редакційної етики; порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення; повні тексти статей; кожна публікація супроводжується розширеною анотацією англійською та українською мовами (не менш як 1800 знаків). Видавець забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають публікації у фахових виданнях (в т.ч. у закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus тощо).

Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» публікує результати сучасних наукових досліджень в галузі політології а саме: історії та теорії політичних вчень, теорії політики, порівняльної політології, проблем політичної модернізації і транзитивних процесів, прикладної політології, політичної етнології, політичної аналітики, прогнозування тощо. Часопис висвітлює актуальні питання політичної науки та методики її викладання, популяризує досягнення науковців, педагогічний досвід вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі політології, сприяє ознайомленню громадськості з результатами дисертаційних досліджень.

Організація внутрішнього та зовнішнього рецензування статей покладається на редакційну колегію збірника. Видання виходить з періодичністю – 2 рази на рік, що забезпечує мобільне реагування науковців на сучасні потреби галузі політичних наук.

 

Офіційний web-сайт видання: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd