Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Авторські права

Автори, які подають матеріали до збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія», погоджуються з наступними положеннями:

 1. Автори отримують право на авторство своєї роботи одразу після її публікації та назавжди зберігають це право за собою без жодних обмежень.
 2. Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті публікації випуску, до якого вона включена.
 3. Автори передають Часопису право першої публікації свого рукопису на умовах Ліцензіїї Creative Commons («Із зазначенням авторства – Некомерційне використання»)0 Міжнародна (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), яка дозволяє іншим особам вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов'язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у цьому фаховому виданні.
 4. Опубліковані оригінальні статті в подальшому не можуть використовуватись користувачами (окрім авторів) з комерційною метою або поширюватись сторонніми організаціями-посередниками на платній основі.
 5. Редакція Часопису заохочує розміщення авторами рукопису статті в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах), оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності і динаміці цитування.
 6. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати її в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на первинну публікацію у цьому журналі.
 7. Дозволяється самоархівування постпринтів (версій рукописів, схвалених до друку в процесі рецензування) під час їх редакційного опрацювання або опублікованих видавцем PDF-версій.
 8. Самоархівування препринтів (версій рукописів до рецензування) не дозволяється.

Вимоги до написання статей . 

 1. Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу fsio100@ukr.net. Назва документу відповідає прізвищу автора/авторів (наприклад, «Базима.doc», «Шеремет_Базима.doc»). В темі листа, залежно від того, у якому розділі планується розміщення статті, зазначається: «Науковий Часопис. Корекційна педагогіка» або «Науковий Часопис. Спеціальна психологія».
 2. Обсяг статті – від 12 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок). Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.
 3. Розмір аркушу – А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14 пт; стиль «Стандарт»; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.
 4. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.
 5. Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7 – 05/1.
 6. Оформлення посилань на літературу в тексті статті здійснюється відповідно до стандарту APA – Міжнародного стилю оформлення наукових публікацій. Посилання використовується в тексті у випадку цитування джерела та містить інформацію: прізвище автора (редактора, укладача); рік видання, сторінковий діапазон.

Наприклад:

Особливостями мовленнєвої активності старших дошкільників з аутистичними порушеннями є зниження здатності до комунікації; зниження бажання проявляти свою індивідуальність, заявляти про себе; зниження ініціативності у процесі спілкування; порушення контактності та вибіркова контактність; зниження ініціативності та самостійності у мовленнєвих висловлюваннях; зниження уміння підтримувати розмову на тему, висловитися відповідно до ситуації; нестійкий інтерес до взаємодії тощо (М. Шеремет, Н. Базима, 2015).

Як зазначають М. Шеремет та Н. Базима (2015), особливості мовленнєвої активності старших дошкільників з аутистичними порушеннями виражаються у зниженій здатності до комунікації; зниженні бажання проявляти свою індивідуальність, заявляти про себе; зниженні ініціативності у процесі спілкування; порушенні контактності та вибірковій контактності; зниженні ініціативності та самостійності у мовленнєвих висловлюваннях; зниженні уміння підтримувати розмову на тему, висловитися відповідно до ситуації; нестійкому інтересі до взаємодії тощо.

І. Єрмаков, В. Нечипоренко, Д. Пузіков (2011) стверджують: «Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості» (с. 27).

 • Повторне посилання на те саме джерело (з декількома авторами) оформлюється так:

Розвиток особистості залежить від становлення і розвитку її життєвої компетентності та життєтворчості (І. Єрмаков та ін., 2011).

 • Якщо шість та більше авторів, посилання оформлюється таким чином:

Теорія та практика життєвого проектування саморозвитку особистості… (В. Нечипоренко та ін., 2011, с. 10).

 • Посилання на работу без автора оформлюється так:

Згідно з останніми дослідженнями, українська мова посідає визначне місце серед сучасних мов світу (Українська мова, 2009, с. 89).

Вимоги до набору тексту:

 1. Вимкнути функцію «перенос».
 2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм ).
 4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 5. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 6. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 7. Граничні розміри таблиць у тексті (104x170) мм, назва таблиці розміщується над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.
 8. Граничні малюнків у тексті (104x170) мм Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі, зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщується під малюнком з позначенням «Рис.».
 9. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк збірки чорно-білий).

Вимоги до змісту тексту (Див. зразок):

 1. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 2. Прізвище та ініціали автора / авторів: жирний шрифт, курсив, вирівнювання праворуч; електронна адреса / адреси (Див. зразок).
 3. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру.
 4. Анотація статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова: …»; курсив), українською мовою. Анотація – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів.
 5. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз сучасних досліджень і публікацій, в яких розглядається зазначена проблема і підходи до її розв’язання, з визначенням в цьому контексті невирішених раніше аспектів загальної проблеми;
 • мета статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів;
 • висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження.

Зазначені елементи представляються стилістично та виділяються графічно. (Див.зразок).

 1. Список використаних джерел (з двокрапкою, по центру): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються за списком, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України N 55 від 27 січня 2010 р.; посилання на правила оформлення http://nbuv.gov.ua/node/929 посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.kh.ua/. Список використаних джерел оформлюється відповідно до стандарту APA – Міжнародного стилю оформлення наукових публікацій (Див. додаток 2). Зверніть увагу! Змінилися правила оформлення!
 2. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив) англійською мовою. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Анотації мають містити такі компоненти: мета дослідження, методики дослідження (або процедура дослідження), результати дослідження, висновки. Анотація російською мовою – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів. Анотація англійською мовою – не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (6-10 слів). (Див. зразок). 
 3. Супровідна сторінка (не оплачується): відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, e-mail, телефон (Див. зразок).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ:

удк: 376.36:81’23

Миколайчук Т. М., mykol@ukr.net

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ

Анотація українською мовою (70-100 слів).

Ключові слова: 6-10 слів.

Постановка проблеми. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Аналіз досліджень і публікацій. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Мета статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Виклад матеріалу дослідження. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Список використаних джерел:

References:

Mykolaichuk M. Professional training for special pedagogues in Ukraine.

Анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова).

Ключові слова англійською мовою: 6-10 слів.

МИКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна), mykol@ukr.net

Контактний телефон: (8-044) 486-80-38

 • Оформлену за вимогами статтю та супровідну сторінку з відомостями про автора необхідно надіслати на електронну адресу fsio100@ukr.net.
 • Перед відправленням листа, слід перевірити, чи відповідає оформлення статті та відомостей про автора вимогам та зразку.

Процес рецензування

До Часопису приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з вищезазначеної наукової проблематики. Рукопис, що не відповідає тематиці або вимогам видання, може бути відхилений одразу виконавчим редактором.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне «сліпе» (анонімне) рецензування рукописів членами рецензійної колегії та експертами з проблематики наукового дослідження, представленого у статті: всі персональні дані попередньо видаляються з текстів статей та властивостей файлів. 

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензенти ознайомлюються з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал. У разі відмови – призначаються інші.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень відповідно до критеріїв рецензування (див. нижче) та вказують свої зауваження.

Після рецензування статті автор упродовж 5 робочих днів буде повідомлений про результати рецензування (прийняття статті, потреба у доопрацюванні статті з рекомендаціями, відмова у друку статті).

У разі потреби доопрацювання рукопису автор має протягом 1 робочого тижня доопрацювати рукопис та надіслати його нову версію. Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

 

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА НА СТАТТЮ

Назва статті

 

Шифр (автор)

 

Шифр (рецензент)

 

 1. Оригінальність та актуальність статті
 2. Відповідність назви, анотації та ключових слів змісту статті
 3. Ступінь наукової новизни дослідження
 4. Повнота представленості теоретичного матеріалу або теоретичного й експериментального матеріалу; релевантність отриманих результатів досліджуваним реаліям
 5. Наявність у статті результатів аналізу вітчизняних та зарубіжних класичних і сучасних досліджень, опублікованих у монографічних та дисертаційних виданнях
 6. Представленість у статті результатів аналізу досліджень, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах і збірниках наукових праць
 7. Достатність/недостатність використаних літературних джерелта їх відповідність змісту статті
 8. Чи вказані у списку використаних джерел праці науковців, які згадані в змісті статті? Чи присутні у тексті статті посилання на науковців, які згадані у списку використаних джерел?
 9. Цінність отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики корекційної педагогіки та спеціальної психології
 10. Відповідність висновків меті та завданням дослідження, їх обґрунтованість і переконливість
 11. Доречність представленого в статті ілюстративного матеріалу (таблиць, рисунків, діаграм, гістограм тощо), якість їх оформлення(допускається відсутність ілюстративного матеріалу)
 12. Якість цитування у статті й оформлення списку використаних джерелвідповідно до вимог
 13. Відповідність статті встановленому Редакцією обсягу (не менше 0,5 др. арк. – не менше 12 сторінок (не менше 21600-22000 знаків) – без анотацій та списку використаних джерел)
 14. Правильність і коректність оформлення статті (науковий стиль, прийнята термінологія, чіткість формулювання, зрозумілість для сприйняття, чіткість, логічність, послідовність викладу матеріалу, аргументованість тощо)

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СТАТТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЦЕНЗЕНТА

 

 

 

 


 Процедура апеляції:

 1. Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові та, спільно з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.
 2. У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу. Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.

Оплата

Науковий часопис видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї статті обсягом 12 сторінок – 1200 грн, кожна додаткова сторінка оплачується окремо у розмірі 40 грн. Умови здійснення оплати статей будуть надіслані у разі прийняття статті до друку.

Після виходу із друку Наукового часопису упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Автори однієї публікації мають право на безоплатне отримання одного друкованого примірника видання; вартість кожного додаткового примірника – 150 грн. Передбачається пересилка збірника за кошти авторів за попередньою домовленістю (Нова Пошта).

ЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Редакція збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» у своїй роботі спирається на розробки Комітету з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics, Великобританія), видавництва Elsevier (Нідерланди) та інших закордонних редакторських асоціацій та інформаційних систем.

Рецензенти і редактори зобов'язані здійснювати неупереджений огляд рукописів, дотримуючись конфіденційності, та заздалегідь декларувати наявність конфлікту інтересів.

Редакція збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія»:

 • гарантує конфіденційність матеріалів, поданих до журналу, протягом всього редакційно-видавничого процесу, враховує положення Закону України «Про захист персональних даних» і загального регламенту захисту даних GDPR;
 • враховує зауваження та пропозиції читачів, авторів та рецензентів щодо шляхів вдосконалення роботи видання;
 • оперативно реагує на будь-які скарги щодо роботи журналу та гарантує вирішення всіх проблемних ситуацій; за необхідності здійснює коригування або вилучення матеріалів;
 • гарантує, , що кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню фахового видання, а процес рецензування є чесним, об’єктивним, неупередженим та вчасним;
 • реагує на сигнали, пов’язані питаннями інтелектуальної власності, та працює над попередженням потенційних порушень чинного законодавства України щодо інтелектуальної власності та авторського права.

Рішення редактора щодо прийняття/відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам журналу.

Якщо рукопис містить багато спірних моментів (наприклад, негативні відгуки про якість статті обох рецензентів, стаття не доопрацьована автором з урахуванням зауважень рецензентів), редакція не може затвердити його до публікації. У випадку незгоди автора з редакторським рішенням, в журналі декларується механізм апеляції до редакції.

У списку авторів, мають бути вказані особи, якими зроблено істотний внесок у наукове дослідження, подане у статті. Академічний статус, посада або інший показник старшинства не повинні визначати порядок у цьому списку; порядок авторів має зазначити відносне лідерство та величину внеску дослідників у дану наукову роботу. 

Автором рукопису вважається дослідник, що приймав участь в усіх наступних етапах підготовки статті:

 • формулювання ідеї проведення дослідження та постановка проблеми і цілей дослідження;
 • розробка концепції та дизайну рукопису, збір даних, їх аналіз та інтерпретацію;
 • складання статті або її критичний науковий огляд і коригування;
 • затвердження фінальної версії до публікації.

Кожен автор несе відповідальність за зміст статті. Якщо робота виконана великою групою науковців, у список авторів необхідно включити осіб, що відповідають вищевказаним критеріям та додати назву групи.

Фінансування дослідження або загальний нагляд за роботою групи не є авторством.

Якщо виникає сумнів у достовірності даних, приведених в опублікованій статті, а доступ до них закритий, що унеможливлює їх перевірку, на запит редакції автори повинні надати відкритий доступ до всіх даних і матеріалів, представлених у статті, якщо це не порушує правил конфіденційності, пов'язаних з анонімним опитуванням людей під час дослідження.

Під час подання автори повинні підтвердити, що завантажений рукопис (або ж інший подібний йому), в даний момент не поданий на розгляд і публікацію до іншого журналу. Якщо подібна робота вже подана або опублікована в іншому журналі, редакція не розглядатиме такі рукописи.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

КОНТАКТИ 

електронна пошта: fsio100@ukr.net

телефон: +38 (093) 7507381

відповідальна особа: Гноєвська Оксана Юріївна

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.