Ласкаво просимо на сайт "Наукові часописи УДУ імені Михайла Драгоманова"!

Журнали

 • Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання

  У збірнику розглядаються питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН) у практичній діяльності середніх та вищих навчальних закладів; аналізуються окремі програмні засоби навчального призначення, обговорюються проблеми становлення комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання інформатики, математики, фізики, та інших дисциплін у закладах освіти.

  1. Сайт журналу: https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn
  2. Посилання на журнал в Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=SfTeZVYAAAAJ
  3. Посилання на журнал в Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63924
  4. Посилання «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського:
  (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
  5. Кожній науковій публікації в «Науковому часописі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання» присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).
  6. Наукові статті збірника розміщуються на платформі в Національному репозитарії академічних текстів та в електронній науковій бібліотеці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (https://enpuir.npu.edu.ua/?locale=uk_UA...).
 • Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки

  В науковому фаховому періодичному виданні презентуються результати вивчення актуальних теоретичних і методологічних проблем психологічної науки; нові результати емпіричних досліджень у галузі психології. Розкриваються актуальні питання загальної, вікової, педагогічної та соціальної психології, психології особистості, психодіагностики, консультативної психології, психотерапії тощо.

 • Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти

  У періодичному виданні "Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти" з 2004 року публікуються оригінальні рецензовані статті, авторські методичні розробки, наукові дослідження з питань мистецької освіти та педагогіки мистецтв.

  Друкований збірник. Ідентифікатор медіа R30-01418. Витяг з реєстру суб’єктів у сфері медіа-реєстрантів від 28.09.2023 №932 (Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення). 

  Фахове видання України – категорія "Б": педагогічні науки, спеціальність 014 (середня освіта, за предметними спеціальностями) – затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 р. №894 (додаток 2) зі змінами від 20.12.2023 р. №1543 (додаток 8). Рекомендовано для опублікування результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії. 

  Web-сторінка засновника:Університетські наукові збірники (npu.edu.ua)
  Офіс редколегії: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського – кафедра фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова

 • Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія

  Проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

  Збірник входить до «Переліку наукових фахових видань України» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р.). Науковому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних, психологічних наук (012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта; 053 – Психологія), відповідно, у Часописі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Мова публікацій: українська, англійська.

  Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» виходить двічі на рік. Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

 • Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін

  У збірнику вміщені наукові праці дослідників, викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук.

 • Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики

  До опублікування в науковому журналі «Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики» приймаються наукові праці, які ніколи не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до її мети статті (поставленого завдання). Публікація статей для авторів – безоплатна. Матеріал, поданий без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.

  Рукопис повинен складати 15–20 сторінок (разом із використаними джерелами та анотаціями) формату А-4, набір тексту – через 1,5 інтервала; поля – всі по 2 см, абзац – виступ на 1,27 см, шрифт: Times New Roman, розмір – 14, виконані на комп’ютері в редакторі Word for Windows (*.dос, *.dосx). Для набору формул, графіків і таблиць потрібно використовувати спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows. Скановані діаграми і графіки вставляти заборонено. Матеріал потрібно подавати в електронному варіанті (електронною поштою – sana_88@ukr.net). Для публікації в науковому журналі статті подаються українською або англійською мовами, в них не повинно бути переносів слів. Останню сторінку статті обов’язково повинні підписати всі автори. Аспіранти і здобувачі мають подавати ще й рекомендацію наукового керівника. Разом із матеріалом повинен бути наданий і підписаний Ліцензійний договір на використання твору.

  Кожна стаття повинна мати коди УДК. На її початку мають бути вказані ПІБ автора (авторів), їхня посада, назва установи, де працюють, науковий ступінь, поштова та електронна адреси, номер ORCID, назва статті, ключові слова – анотації та ключові слова подаються двома мовами (українською та англійською).


  Стаття повинна складатися з таких розділів:
  • постановка проблеми;
  • актуальність обраної теми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • постановка мети і завдань;
  • новизна;
  • методи дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження й отриманих результатів;
  • висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

  У її кінці розташовують переліки посилань: використаних джерел, References*.

  Обсяг анотації українською та англійською мовами повинен складати понад 1800 знаків без пробілів (наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р.). Кожна публікація не англійською мовою супроводжується назвою, анотацією та ключовими словами англійською мовою. Кожна публікація не українською мовою супроводжується назвою, анотацією та ключовими словами українською мовою (проєкт – зміни наказу МОН). 

  Обов’язкові вимоги до анотацій, які повинні бути: інформативними (без загальних слів); структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті); змістовними (відображати основний зміст публікації; описувати актуальність теми, основну мету дослідження; новизну, методи дослідження, містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено, впроваджено тощо), висновок – підсумувати найбільш значущі результати).

  Авторська анотація має містити пояснення, як було проведено дослідження (без методологічних деталей), не використовуючи при цьому посилання й абревіатури. При викладі розділу «Аналіз останніх досліджень і публікацій» автору необхідно додатково коротко описати 3–4 приклади, яким аспектам досліджуваного питання інші науковці (ПІБ мовою статті та англійською) присвячували роботи. Графічний матеріал – таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми, усі умовні позначення на них мають бути чіткими та виразними. Під назвою діаграми розміщують джерела посилань.

  Таблиці повинні мати назву, їх «шапка» – точно відповідати змістові граф, усі комірки таблиці повинні бути заповнені. Джерела посилань розміщують під таблицею. Здійснюючи посилання на матеріали журналу «Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики» необхідно використовувати таку транслітеровану назву журналу – Derzhavna simeina ta molodizhna polityka: zakonodavstvo, metody ta praktyky, та вказувати doi статті.

  Список використаних джерел має складатися з двох блоків: Використані джерела і References (ця вимога діє і для англомовних статей):
  Використані джерела подаються мовою оригіналу й оформлені відповідно до ДСТУ 7.1:2006 (див. форму 23, затверджену наказом ВАК України від 3 березня 2008 р. № 0147). За допомогою ресурсу VAK.in.ua (http://vak.in.ua) можна автоматично, швидко та уніфіковано оформити список використаних джерел;

  ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. Стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) було спрощено вимоги до оформлення списку використаних джерел. Зокрема, на вибір можна використову вати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» або один зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, які є загальновживаними в зарубіжній практиці оформлення наукових робіт.

  1. References – той же список використаних джерел, транслітерований у романському алфавіті (рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, (є варіанти: 6_APA - style, APA-stil_vs_DSTU-2015) правила оформлення транслітерованого списку літератури References на сайті http//www.dse.org.ua, розділ для авторів).

  Назви періодичних україномовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (правила української транслітерації: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55, Урядовий кур’єр 10.02. 2010, № 5), а в дужках – англійською мовою. Електронне посилання – http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Назви праць у списку використаних джерел розміщуються в порядку цитування в тексті.

  Журнал «Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики» (Derzhavna simeina ta molodizhna polityka: zakonodavstvo, metody ta praktyky) отримує DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта) на всі статті з 2022 р. Матеріали, що публікуються у виданні, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій. За потреби може застосовуватися додаткове незалежне, конфіденційне рецензування.


  Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та здійснювати відбір статей. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень матеріал може бути відхилений або направлений автору (авторам) на доопрацювання. Відхилені рукописи авторам не повертаються. Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає Редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада Інституту.


  Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією Редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу також несуть автори публікації.

   

  До тексту статті обов’язково додається авторська довідка: ПІБ автора (авторів) повністю, місце роботи та посада, науковий ступінь, вчене звання, повна поштова адреса місця роботи (з індексом) чи повна поштова домашня адреса, електронна адреса, контактні номери телефонів авторів.